Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

Zawieszenie naboru wniosków na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy i dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że  od dnia 15 listopada 2016 r. zostaje zawieszony nabór wniosków o refundację kosztów wyposa-żenia stanowisk pracy i dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach obecnej rekrutacji (ostatnim dniem składania wniosków jest poniedziałek - 14 listopada 2016 r.).

Powyższe wynika z dużej liczby wniosków złożonych na kwotę, która przekroczyła wysokość ograniczonych środków z Funduszu Pracy i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie.

O wznowieniu przyjmowania wniosków Powiatowy Urząd Pracy poinformuje - po uzyskaniu niezbędnych środków na ten cel - w komunikacie na swojej stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w siedzibie urzędu.

 

Czytaj aktualność: Zawieszenie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie zawarł umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na świadczenie działań aktywizacyjnych.

Działania aktywizacyjne to pakiet działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez osobę bezrobotną odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej.

Działania adresowane są do osób długotrwale bezrobotnych* z ustalonym II lub III profilem pomocy. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie działaniami aktywizacyjnymi zostanie objętych 350 osób bezrobotnych, spełniających kryteria określone w art. 66 d ust. 3 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Okres realizacji działań aktywizacyjnych dla każdego uczestnika będzie trwał 15 miesięcy.

Podstawowy Katalog Działań Aktywizacyjnych obejmuje:

- przeprowadzenie Diagnozy sytuacji zawodowej Uczestnika;

- przygotowanie wraz z Uczestnikiem Planu Działań, który będzie zawierał co najmniej działania aktywizacyjne planowane do zastosowania wobec Uczestnika, propozycje przedstawiane i działania podjęte na jego rzecz oraz dziłania planowane do samodzielnej realizacji.

- w ramach działań do osób mogą być skierowane dodatkowe formy np. szkolenia, staże, pomoc w opiece nad osobą zależną.

 

Osoby zaiteresowane mogą uzyskać bliższe informacje u doradców:

- Jolanta Marczewska - stanowisko nr 15 - tel. 87 644 49 12

- Anna Pycz - stanowisko nr 9 - tel. 87 644 49 13

oraz Lidia Hańczuk - pokój nr 13 - tel. 87 644 49 10

 

INFORMACA DODATKOWA:

Skierowanie bezrobotnego do realizatora nie powoduje utraty statusu bezrobotnego

W okresie udziału bezrobotnego w działaniach aktywizacyjnych świadczonych przez realizatora w ramach zlecania działań aktywizacyjnych powiatowy urząd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa w ustawie.    

 

* bezrobotny długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

Czytaj aktualność: Świadczenie działań aktywizacynych

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że dysponuje środkami na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych oraz dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej i od dnia 24.10.2016 roku wznawia nabór wniosków.

Posiadane środki pozwolą na refundację wyposażenia 2 stanowisk pracy a wnioski mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zainte-resowane zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach programu z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że wnioski na organizację stażu dla osób bezrobotnych będą przyjmowane do  dnia 21 październia 2016 roku. 

O terminach następnych naborów będziemy Państwa informować odrębnymi komunikatami.

 

Czytaj aktualność: Koniec naboru wniosków na staże
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji