Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-02-04

Informacja dotycząca KFS

Informujemy, że w związku z dużym  zainteresowaniem przekraczającym możliwości finansowe Urzędu nabór wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach KFS zostaje zakończony z dniem 05.02.2016r.

 

Ostatni dzień przyjmowania wniosków to 04.02.2016r

2016-02-01

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2016 r. rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kwota jaką Urząd dysponuje na realizację zadań z KFS to 197.000,00 zł.

 

 

Do pobrania:

              WNIOSEK

              Oświadczenie zał. nr 1 i oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej zał. nr 2

              Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

             

              Oświadczenie dla pracodawców nie będących beneficjentem pomocy publicznej

Czytaj aktualność: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2016-01-19

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie po otrzymaniu decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o wysokości limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2016 rok, ogłosi informację o naborze wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach KFS.

 

W latach 2014 -2015 środki KFS przeznaczone były wyłącznie dla pracodawców i pracowników w wieku powyżej 45 lat, natomiast od 2016 r. nie obowiązuje już kryterium wiekowe.

 

W 2016 r. środki KFS mogą być przeznaczone zgodnie z priorytetami MRPiPS na:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych (priorytet ten nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich – psychospołecznych, interpersonalnych);
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 Ustawy o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dotyczy pracodawców lub przedsiębiorców zatrudniających, na podstawie skierowania Urzędu Pracy, osoby bezrobotne do 30 r. życia, na które w ramach umowy zawartej z urzędem pracy uzyskują refundacje z Funduszu Pracy części kosztów pracy).
Czytaj aktualność: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2016-01-08

Spotkania informacyjne dotyczące dofinansowań i refundacji

Z a p r a s z a m y:

 

Wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem dla osób bezrobotnych ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej lub refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

 

     na   spotkania  informacyjne  w  Sali Pośrednictwa i Poradnictwa Grupowego PUP Augustów Centrum  Aktywizacji  Zawodowej (świetlica Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie)  przy ul. Wojska Polskiego 54 (prosimy o przyniesienie ze sobą druków wniosków, które można pobrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  przy ul. Mickiewicza 2 lub na stronie internetowej: www.pup.augustow.pl ).

 

14.01.2016 r. godz. 9:00

Warunki przyznania dofinansowania dla osób bezrobotnych ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz sposób wypełnienia wniosku i kompletowania niezbędnych dokumentów - wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania zainteresowanych.

 

14.01.2014 r. godz. 13:00

Warunki udzielania refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz sposób wypełnienia wniosku i kompletowania niezbędnych dokumentów – wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania zainteresowanych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Spotkanie prowadzą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.

 

Uwaga: Informujemy wszystkich zainteresowanych, że pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy nie zajmują się wypełnianiem wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej lub refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych!

Mogą oni jedynie wyjaśniać wątpliwości dotyczące zapisów wniosku - natomiast treść opracowują i wpisują zainteresowani pracodawcy lub bezrobotni.

 UWAGA:  przypominamy, że wnioski niekompletne i nieprawidłowo sporządzone nie będą uwzględniane!              

Czytaj aktualność: Spotkania informacyjne dotyczące dofinansowań i refundacji
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji