Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 63726
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 4748
Przyznanie statusu bezrobotnego 4343
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5997
Utrata statusu bezrobotnego 3510
Utrata statusu poszukującego pracy 3076
Rejestracja bezrobotnych 18424
Rejestracja przez Internet 7710
Rejestracja poszukujących pracy 4983
Rejestracja przez Internet 3556
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8202
Prawa bezrobotnych 5565
Prawa poszukujących pracy 4077
Obowiązki bezrobotnych 4193
Obowiązki poszukujących pracy 3766
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11049
Pośrednictwo pracy krajowe 7738
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 3323
Poradnictwo zawodowe 13173
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7197
Szkolenia 24629
Studia podyplomowe 8761
Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji 5983
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6135
Staże 14826
Prace interwencyjne 5045
Roboty publiczne 5548
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3343
Prace społecznie użyteczne 5486
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17835
Wysokość świadczeń pieniężnych 11849
Zasiłek dla bezrobotnych 9462
Prawo do zasiłku 7108
Okres pobierania zasiłku 9285
Ubezpieczenie zdrowotne 4227
Dodatek aktywizacyjny 8047
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16781
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6454
Zwrot kosztów przejazdu 5302
Zwrot kosztów zakwaterowania, 4732
Stypendium z tytułu podjęcia nauki, 5858
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4639
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3244
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 16283
Inne finansowe formy wsparcia 4845
Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 1376
Bon szkoleniowy 1108
Bon stażowy 2389
Bon zatrudnieniowy 1397
Bon na zasiedlenie 2553
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3661
Dokumenty do pobrania dla bezrobotnych 26152
Agencje zatrudnienia 5194
Informacje dla osób niepełnosprawnych 5321
Dostęp do tłumacza języka migowego 10488
Wsparcie dla niepełnosprawnych absolwentów 2780
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 40649
Zgłoszenie oferty pracy 7204
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 4924
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 3992
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 3577
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3371
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3284
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2758
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10147
Pośrednictwo pracy krajowe 2779
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2789
Poradnictwo zawodowe 3272
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6849
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 10602
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4288
Staże 25846
Prace interwencyjne 9611
Roboty publiczne 7386
Prace społecznie użyteczne 4814
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15091
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3970
Refundacja kosztów szkoleń pracowników 3058
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2808
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 9546
Zwolnienia grupowe 2847
Wysokość świadczeń pieniężnych 4358
Tróstronne umowy szkoleniowe 1811
REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 8002
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2186
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2171
Tryb postępowania 2056
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2024
Wymagane dokumenty 2270
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 314
Opłaty 2102
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2950
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2408
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 2524
Dokumenty do pobrania dla pracodawców 36844
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 45537
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7283
Programy 4795
Trwające 7259
Zakończone 3373
Projekty EFS 6143
Trwające 3485
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-POWER 295
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-RPO 203
Zakończone 4086
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - PO WER 2087
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - RPO 2063
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec 2014 r. 2883
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2010 5672
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2009r. 6541
NOVA– program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie 5747
"Promocja Rynku Pracy" autorstwa WUP w Białymstoku w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy 4300
Realizacja projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL na koniec I półrocza 2009 2706
Stan realizacji projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL po trzech kwartałach roku 2009 2636
Założenia do wniosku o dofinansowanie na projekt systemowy PUP Augustów na rok 2010 4780
„Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec I półrocza 2011 4150
Informacja dotycząca projektu konkursowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2011 3316
Rada Rynku Pracy 9984
Skład Rady 3453
Planowane posiedzenia 3730
Analizy i statystyki 4994
Sprawozdania, Analizy, Opracowania dotyczące bezrobocia w powiecie augustowskim 11016
Stopa bezrobocia w powiecie augustowskim 10463
Bezrobocie w gminach 7332
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6087
Publikacje, opracowania, analizy na temat krajowego rynku pracy 5655
Przydatne linki 4260
Zamówienia publiczne 5233
Realizowane zamówienia 4904
Zakończone 2959
ROK 2012 2981
Rok 2013 - Monter ociepleń budynków z montowaniem rusztowań 4850
Rok 2013 - Usługi pocztowe 2916
Rok 2014 - Monter dociepleń budynków z montażem rusztowań 3128
Rok 2014 Usługi pocztowe 10992