Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 61812
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 4519
Przyznanie statusu bezrobotnego 4137
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5789
Utrata statusu bezrobotnego 3314
Utrata statusu poszukującego pracy 2908
Rejestracja bezrobotnych 17896
Rejestracja przez Internet 7458
Rejestracja poszukujących pracy 4782
Rejestracja przez Internet 3405
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7871
Prawa bezrobotnych 5354
Prawa poszukujących pracy 3899
Obowiązki bezrobotnych 3999
Obowiązki poszukujących pracy 3575
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10661
Pośrednictwo pracy krajowe 7435
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 3192
Poradnictwo zawodowe 12880
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6958
Szkolenia 23939
Studia podyplomowe 8363
Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji 5659
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5765
Staże 14297
Prace interwencyjne 4753
Roboty publiczne 5255
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3170
Prace społecznie użyteczne 5224
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17164
Wysokość świadczeń pieniężnych 11507
Zasiłek dla bezrobotnych 9122
Prawo do zasiłku 6688
Okres pobierania zasiłku 8901
Ubezpieczenie zdrowotne 4009
Dodatek aktywizacyjny 7684
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16203
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6125
Zwrot kosztów przejazdu 5007
Zwrot kosztów zakwaterowania, 4448
Stypendium z tytułu podjęcia nauki, 5536
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4433
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3080
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 15352
Inne finansowe formy wsparcia 4627
Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 1087
Bon szkoleniowy 907
Bon stażowy 2093
Bon zatrudnieniowy 1146
Bon na zasiedlenie 2186
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3520
Dokumenty do pobrania dla bezrobotnych 25062
Agencje zatrudnienia 5004
Informacje dla osób niepełnosprawnych 5122
Dostęp do tłumacza języka migowego 9993
Wsparcie dla niepełnosprawnych absolwentów 2623
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 38758
Zgłoszenie oferty pracy 6840
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 4608
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 3790
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 3391
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3191
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3115
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2599
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9615
Pośrednictwo pracy krajowe 2620
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2659
Poradnictwo zawodowe 3075
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6590
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 10224
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4008
Staże 24778
Prace interwencyjne 9178
Roboty publiczne 7101
Prace społecznie użyteczne 4557
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14411
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3760
Refundacja kosztów szkoleń pracowników 2896
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2658
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 9234
Zwolnienia grupowe 2705
Wysokość świadczeń pieniężnych 4204
Tróstronne umowy szkoleniowe 1660
REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 7721
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2006
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2034
Tryb postępowania 1895
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1895
Wymagane dokumenty 2106
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 178
Opłaty 1939
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2793
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2278
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 2375
Dokumenty do pobrania dla pracodawców 35090
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 43000
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7005
Programy 4551
Trwające 6860
Zakończone 3165
Projekty EFS 5785
Trwające 3235
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - RPO 1776
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - PO WER 1792
Zakończone 3865
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec 2014 r. 2706
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2010 5427
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2009r. 6375
NOVA– program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie 5489
"Promocja Rynku Pracy" autorstwa WUP w Białymstoku w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy 4128
Realizacja projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL na koniec I półrocza 2009 2556
Stan realizacji projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL po trzech kwartałach roku 2009 2487
Założenia do wniosku o dofinansowanie na projekt systemowy PUP Augustów na rok 2010 4449
„Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec I półrocza 2011 4002
Informacja dotycząca projektu konkursowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2011 3125
Rada Rynku Pracy 9595
Skład Rady 3256
Planowane posiedzenia 3523
Analizy i statystyki 4736
Sprawozdania, Analizy, Opracowania dotyczące bezrobocia w powiecie augustowskim 10612
Stopa bezrobocia w powiecie augustowskim 10170
Bezrobocie w gminach 7112
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5802
Publikacje, opracowania, analizy na temat krajowego rynku pracy 5404
Przydatne linki 4032
Zamówienia publiczne 4981
Realizowane zamówienia 4685
Zakończone 2750
ROK 2012 2786
Rok 2013 - Monter ociepleń budynków z montowaniem rusztowań 4676
Rok 2013 - Usługi pocztowe 2727
Rok 2014 - Monter dociepleń budynków z montażem rusztowań 2927
Rok 2014 Usługi pocztowe 10608