Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 64735
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 4846
Przyznanie statusu bezrobotnego 4431
Przyznanie statusu poszukującego pracy 6092
Utrata statusu bezrobotnego 3621
Utrata statusu poszukującego pracy 3145
Rejestracja bezrobotnych 18646
Rejestracja przez Internet 7828
Rejestracja poszukujących pracy 5071
Rejestracja przez Internet 3629
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8357
Prawa bezrobotnych 5661
Prawa poszukujących pracy 4157
Obowiązki bezrobotnych 4288
Obowiązki poszukujących pracy 3850
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11233
Pośrednictwo pracy krajowe 7888
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 3390
Poradnictwo zawodowe 13322
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7334
Szkolenia 24963
Studia podyplomowe 8979
Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji 6148
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6374
Staże 15106
Prace interwencyjne 5201
Roboty publiczne 5696
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3421
Prace społecznie użyteczne 5619
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18099
Wysokość świadczeń pieniężnych 12055
Zasiłek dla bezrobotnych 9625
Prawo do zasiłku 7328
Okres pobierania zasiłku 9502
Ubezpieczenie zdrowotne 4349
Dodatek aktywizacyjny 8204
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17018
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6643
Zwrot kosztów przejazdu 5458
Zwrot kosztów zakwaterowania, 4876
Stypendium z tytułu podjęcia nauki, 6012
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4753
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3323
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 16652
Inne finansowe formy wsparcia 4941
Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 1481
Bon szkoleniowy 1197
Bon stażowy 2490
Bon zatrudnieniowy 1515
Bon na zasiedlenie 2755
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3720
Dokumenty do pobrania dla bezrobotnych 26673
Agencje zatrudnienia 5285
Informacje dla osób niepełnosprawnych 5402
Dostęp do tłumacza języka migowego 10698
Wsparcie dla niepełnosprawnych absolwentów 2852
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 41511
Zgłoszenie oferty pracy 7369
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 5079
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 4106
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 3678
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3478
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3367
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2847
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10393
Pośrednictwo pracy krajowe 2856
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2862
Poradnictwo zawodowe 3352
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6989
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 10805
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4443
Staże 26303
Prace interwencyjne 9807
Roboty publiczne 7523
Prace społecznie użyteczne 4947
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15430
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4065
Refundacja kosztów szkoleń pracowników 3145
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2879
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 9701
Zwolnienia grupowe 2924
Wysokość świadczeń pieniężnych 4449
Tróstronne umowy szkoleniowe 1882
REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 8157
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2276
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2246
Tryb postępowania 2131
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2114
Wymagane dokumenty 2334
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 383
Opłaty 2186
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3043
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2493
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 2604
Dokumenty do pobrania dla pracodawców 37636
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 46878
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7416
Programy 4914
Trwające 7449
Zakończone 3468
Projekty EFS 6305
Trwające 3578
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-POWER 429
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-RPO 299
Zakończone 4167
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - PO WER 2198
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - RPO 2172
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec 2014 r. 2954
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2010 5813
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2009r. 6607
NOVA– program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie 5863
"Promocja Rynku Pracy" autorstwa WUP w Białymstoku w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy 4367
Realizacja projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL na koniec I półrocza 2009 2769
Stan realizacji projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL po trzech kwartałach roku 2009 2706
Założenia do wniosku o dofinansowanie na projekt systemowy PUP Augustów na rok 2010 4949
„Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec I półrocza 2011 4255
Informacja dotycząca projektu konkursowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2011 3398
Rada Rynku Pracy 10261
Skład Rady 3540
Planowane posiedzenia 3804
Analizy i statystyki 5106
Sprawozdania, Analizy, Opracowania dotyczące bezrobocia w powiecie augustowskim 11256
Stopa bezrobocia w powiecie augustowskim 10594
Bezrobocie w gminach 7406
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6227
Publikacje, opracowania, analizy na temat krajowego rynku pracy 5812
Przydatne linki 4362
Zamówienia publiczne 5356
Realizowane zamówienia 4993
Zakończone 3059
ROK 2012 3066
Rok 2013 - Monter ociepleń budynków z montowaniem rusztowań 4934
Rok 2013 - Usługi pocztowe 2997
Rok 2014 - Monter dociepleń budynków z montażem rusztowań 3199
Rok 2014 Usługi pocztowe 11154