Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 62652
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 4638
Przyznanie statusu bezrobotnego 4238
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5892
Utrata statusu bezrobotnego 3410
Utrata statusu poszukującego pracy 2988
Rejestracja bezrobotnych 18123
Rejestracja przez Internet 7569
Rejestracja poszukujących pracy 4881
Rejestracja przez Internet 3479
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8026
Prawa bezrobotnych 5453
Prawa poszukujących pracy 3983
Obowiązki bezrobotnych 4084
Obowiązki poszukujących pracy 3673
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10812
Pośrednictwo pracy krajowe 7585
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 3249
Poradnictwo zawodowe 13006
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7060
Szkolenia 24233
Studia podyplomowe 8529
Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji 5819
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5945
Staże 14543
Prace interwencyjne 4889
Roboty publiczne 5388
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3251
Prace społecznie użyteczne 5371
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17486
Wysokość świadczeń pieniężnych 11672
Zasiłek dla bezrobotnych 9274
Prawo do zasiłku 6899
Okres pobierania zasiłku 9090
Ubezpieczenie zdrowotne 4111
Dodatek aktywizacyjny 7878
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16487
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6301
Zwrot kosztów przejazdu 5147
Zwrot kosztów zakwaterowania, 4580
Stypendium z tytułu podjęcia nauki, 5684
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4515
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3158
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 15744
Inne finansowe formy wsparcia 4740
Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 1224
Bon szkoleniowy 1007
Bon stażowy 2240
Bon zatrudnieniowy 1273
Bon na zasiedlenie 2353
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3587
Dokumenty do pobrania dla bezrobotnych 25545
Agencje zatrudnienia 5094
Informacje dla osób niepełnosprawnych 5216
Dostęp do tłumacza języka migowego 10237
Wsparcie dla niepełnosprawnych absolwentów 2701
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 39707
Zgłoszenie oferty pracy 7028
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 4764
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 3888
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 3484
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3275
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3197
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2682
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9875
Pośrednictwo pracy krajowe 2694
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2716
Poradnictwo zawodowe 3186
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6725
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 10381
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4143
Staże 25253
Prace interwencyjne 9399
Roboty publiczne 7231
Prace społecznie użyteczne 4709
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14712
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3862
Refundacja kosztów szkoleń pracowników 2976
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2733
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 9380
Zwolnienia grupowe 2773
Wysokość świadczeń pieniężnych 4298
Tróstronne umowy szkoleniowe 1730
REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 7856
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2103
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2102
Tryb postępowania 1968
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1957
Wymagane dokumenty 2182
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 240
Opłaty 2029
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2884
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2343
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 2446
Dokumenty do pobrania dla pracodawców 35955
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 44229
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7147
Programy 4664
Trwające 7069
Zakończone 3262
Projekty EFS 5959
Trwające 3365
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-POWER 116
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-RPO 95
Zakończone 3970
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - PO WER 1937
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - RPO 1933
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec 2014 r. 2799
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2010 5568
Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2009r. 6452
NOVA– program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie 5617
"Promocja Rynku Pracy" autorstwa WUP w Białymstoku w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy 4209
Realizacja projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL na koniec I półrocza 2009 2626
Stan realizacji projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL po trzech kwartałach roku 2009 2560
Założenia do wniosku o dofinansowanie na projekt systemowy PUP Augustów na rok 2010 4626
„Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec I półrocza 2011 4081
Informacja dotycząca projektu konkursowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2011 3222
Rada Rynku Pracy 9778
Skład Rady 3338
Planowane posiedzenia 3632
Analizy i statystyki 4868
Sprawozdania, Analizy, Opracowania dotyczące bezrobocia w powiecie augustowskim 10818
Stopa bezrobocia w powiecie augustowskim 10306
Bezrobocie w gminach 7228
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5951
Publikacje, opracowania, analizy na temat krajowego rynku pracy 5518
Przydatne linki 4153
Zamówienia publiczne 5106
Realizowane zamówienia 4782
Zakończone 2849
ROK 2012 2876
Rok 2013 - Monter ociepleń budynków z montowaniem rusztowań 4760
Rok 2013 - Usługi pocztowe 2814
Rok 2014 - Monter dociepleń budynków z montażem rusztowań 3036
Rok 2014 Usługi pocztowe 10765