Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Zatrudnienie obcokrajowca przez polskiego pracodawcę wymaga uzyskania przez niego zezwolenia na pracę.

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EUG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Urzędzie Wojewódzkim.
W tym celu musi uzyskać informację starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 09:11:42) , zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2016-10-27 10:00:30)