Okres pobierania zasiłku

Długość okresu pobierania zasiłku na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie:

 • 180 dni - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
 • 365 dni - dla bezrobotnych:
 1. zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub
 2. powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,lub
 3. którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego lub
 4. samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.,

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwały jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

 

UWAGA !!!
Bezrobotnemu, który:

 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy (stosunek służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy albo rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania - zasiłek nie przysługuje przez okres 90 dni od dnia zarejestrowania się i ulega skróceniu o ten okres;
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (stosunku służbowego) bez wypowiedzenia - zasiłek nie przysługuje przez okres 180 dni od dnia zarejestrowania się i ulega skróceniu o ten okres;
 • otrzymał odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę - zasiłek przysługuje po upływie okresu, za który otrzymał odszkodowanie, a okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o czas nie przysługiwania zasiłku z tej przyczyny;
 • zarejestrował się jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - zasiłek przysługuje po 90 dniach od dnia zarejestrowania i ulega skróceniu o ten okres;
 • odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę - zasiłek przysługuje po zakończeniu odbywania praktyki absolwenckiej i ulega skróceniu o ten okres;
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów na refundację - zasiłek nie przysługuje przez 180 dni od dnia zarejestrowania i ulega skróceniu o ten okres.

UWAGA !!!
Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia miesięcznie i zarejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny w ciąg 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności , itd., posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. 

 

UWAGA !!!
Okres pobierania zasiłku ulega również skróceniu o okres odbywania staży, robót publicznych, prac interwencyjnych, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-27 15:33:48) , zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2017-01-11 19:51:49)