"Promocja Rynku Pracy" autorstwa WUP w Białymstoku w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy

  • Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

OKRES REALIZACJI:

  • 01.04.2009 - 31.12.2010
 

WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN):

  • 1 899 620,00
 

OPIS PROJEKTU:

 

  • Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudniania w województwie podlaskim poprzez rozpowszechnianie informacji o usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej oraz zachęcenie pracodawców z województwa podlaskiego do zatrudnienia osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Przedmiotowy cel zostanie zrealizowany poprzez:- dostarczenie pracodawcom informacji na temat możliwości ułatwiających zatrudnienie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
- przekazanie wiedzy osobom pozostającym bez zatrudnienia o usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej;

-promowanie usług świadczonych przez urzędy pracy woj. podlaskiego.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-28 15:02:01)