Założenia do wniosku o dofinansowanie na projekt systemowy PUP Augustów na rok 2010

Założenia do wniosku o dofinansowanie na rok 2010 złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w celu akceptacji i sporządzenia Aneksu na rok 2010.
Całkowity zakładany budżet na rok 2010 to kwota 3 310 700,00 zł w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 2 814 100,00 zł.
W ramach powyższej kwoty założono następujące formy wsparcia:

  • szkolenia - 300 osób,
  • staż - 129 osób,
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 80 osób,
  • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Pracodawcom dla skierowanego bezrobotnego - 18 stanowisk pracy.
W roku 2010 podobnie jak w latach poprzednich w projekcie przewidziane są równieżdziałania horyzontalne niezbędne dla prawidłowości  realizacji całości projektu i osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu. Do tych działań należy rekrutacja, selekcja uczestniczek i uczestników Projektu oraz monitoring założeńprojektowych.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-28 15:12:56)