Szkolenia

SZKOLENIA

 

Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

 


 

Kto może skorzystać ze szkoleń

 

Ze szkoleń organizowanych przez urząd pracy mogą skorzystać:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP,
 • osoby  pobierające rentę szkoleniową,
 • żołnierze rezerwy,
 • osoby poszukujące pracy, zarejestrowane w PUP będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z  przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • osoby uczestniczące w indywidualnym  programie integracji społecznej prowadzonej przez  ośrodki pomocy społecznej, kluby integracji  społecznej,  centrum informacji zawodowej.
 • osoby które otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach.
 • osoby które pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, które przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
 • osoby które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym roików jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna prace zarobkowa lub działalność gospodarcza poza rolnictwem
 • pracownicy oraz osoby wykonujący inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.

Jak długo trwa szkolenie?

 

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w  sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy (w przypadku bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych nie dłużej niż 12 miesięcy, a w sytuacji uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące).

 


 

Koszt szkoleń

 

 Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 


 

Świadczenia dla uczestników szkoleń

 

Świadczenia dla korzystających ze szkoleń:

 • możliwość całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów przejazdu - jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania uczestnika szkolenia (zwrot ten odbywa się w przypadku posiadania przez PUP środków finansowych na ten cel)
 • możliwość zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia - jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania uczestnika szkolenia
 • stypendium szkoleniowe – wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równiej lub wyższej niż stypendium finansowane z EFS.

Stypendium nie przysługuje również za dni nieobecności na szkoleniu, za wyjątkiem nieobecności spowodowanej chorobą lub pobytem w szpitalu lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku, przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnego, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

 


 

Obowiązki osoby uczestniczącej w szkoleniu.

 

Osoba  skierowana  przez  PUP na szkolenie zobowiązana jest do:

 • uczestnictwa w szkoleniu przez okres wynikający z harmonogramu zajęć, systematycznego realizowania programu szkolenia i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym,
 • ukończenia szkolenia  w  przewidzianym terminie,
 • każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkoleniowych.
 • zwrotu kosztów szkolenia  w  przypadku przerwania go lub nie ukończenia  z  własnej winy,
 • składania co miesiąc w siedzibie urzędu pracy, w terminach ustalonych przez PUP, oświadczenia o uzyskanych przychodach.
 • W przypadku nieobecności na szkoleniu spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, osoba skierowana na szkolenie, jest obowiązana do niezwłocznego przedstawienie zaświadczenie lekarskiego na druku ZUS ZLA.
 • zawiadomienia powiatowego urząd pracy w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego lub stypendium.
 • Zwrotu kosztów nienależnie pobranego świadczenia, w terminie 14 dni, od dnia doręczenie decyzji, kwoty brutto otrzymanego świadczenia.

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia oraz zostaje wyrejestrowana z urzędu pracy na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 


 

 Prawa  bezrobotnego  uczestniczącego  w  szkoleniu

 

Bezrobotny w trakcie szkolenia ma prawo do:

 • stypendium szkoleniowego,
 • bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż w trakcie szkolenia zachowuje status bezrobotnego,
 • do przerwania szkolenia w  przypadku podjęcia zatrudnienia lub nauki w systemie dziennym.

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 149 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.2013 poz. 907 z późn. zm.).

Strona dodana przez: Marta Zalewska Kadis (2012-07-16 13:44:11) , zredagowana przez: Marta Zalewska Kadis (2016-05-25 13:37:31)