Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji

 

FiINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW I LICENCJI

 


 

Komu urząd może sfinansować koszty egzaminów lub koszty uzyskania licencji?
 

Z finasaowania kosztów egzaminów i uzyskania licencji mogą skorzystać:

 

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP,
 • osoby  pobierające rentę szkoleniową,
 • żołnierze rezerwy,
 • osoby poszukujące pracy, zarejestrowane w PUP będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z  przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • osoby uczestniczące w indywidualnym  programie integracji społecznej prowadzonej przez  ośrodki pomocy społecznej, kluby integracji  społecznej,  centrum informacji zawodowej.
 • osoby które otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach.
 • osoby które pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, które przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
 • osoby które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym roików jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna prace zarobkowa lub działalność gospodarcza poza rolnictwem
 • pracownicy oraz osoby wykonujący inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.

 

Co powinien zrobić bezrobotny zainteresowany sfinansowaniem kosztów egzaminu?
 

Osoba zainteresowana sfinansowaniem konkretnego egzaminu powinna zgłosić sie do specjalisty ds. rozwoju zawodowego  z wypełnionym wnioskiem.

 


 

Jakie świadczeni przysługuje osobie egzaminowanej?
 

Osobie egzaminowanej za uczestnictwo w egzaminie nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe świadczenie.

 


 

Jaki może być maksymalny koszt finansowanego egzaminu?
 

Koszt finansowanego egzaminu może być do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, mając na uwadze by w danym roku koszt ten nie przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 


 

Obowiązki osoby egzaminowanej
 

Osoba  której urząd finansuje egzamin zobowiązana jest do:

 • Przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie.
 • Powiadomienia Urzędu o wynikach egzaminu i przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu w terminie do 14 dni od dnia zdania.
 • zwrotu kosztów egzaminu  w  przypadku nie przystąpienia do egzaminu,
 • zawiadomienia powiatowego urząd pracy w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego.

 

POŻYCZKA SZKOLENIOWA

 


 

Komu urząd może udzielić pożyczki szkoleniowej?
 

Z pożyczki szkoleniowej mogą skorzystać osoby chcące podjąć lub utrzymać zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, a dokładnie:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP,
 • osoby  pobierające rentę szkoleniową,
 • żołnierze rezerwy,
 • osoby poszukujące pracy, zarejestrowane w PUP będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z  przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • osoby uczestniczące w indywidualnym  programie integracji społecznej prowadzonej przez  ośrodki pomocy społecznej, kluby integracji  społecznej,  centrum informacji zawodowej.
 • osoby które otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach.
 • osoby które pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, które przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
 • osoby które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym roików jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna prace zarobkowa lub działalność gospodarcza poza rolnictwem
 • pracownicy oraz osoby wykonujący inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.

 

Jaki może być maksymalny koszt udzielonej pożyczki szkoleniowej?
 

Maksymalny koszt pożyczki szkoleniowej może być do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.

 


 

Jaki jest okres spłaty udzielonej pożyczki, oraz na ile jest ona oprocentowana?
 

Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalenia w umowie dnia zakończenia szkolenia.

 


 

Obowiązki  osoby  która otrzymała pożyczkę szkoleniową:
 

Bezrobotni którzy otrzymali pożyczkę szkoleniową z urzędu pracy zobowiązani są do:

 

 • wykorzystania udzielonej pożyczki zgodnie z jej  przeznaczeniem. 
 • spłaty całości udzielonej pożyczki w ratach miesięcznych w ciągu  18 miesięcy, od dnia ukończenia szkolenia
 • przedstawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w terminie 14 dni od jego zakończenia

 


 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Marta Zalewska Kadis (2012-07-16 13:57:57) , zredagowana przez: Marta Zalewska Kadis (2015-06-16 11:22:04)