Tróstronne umowy szkoleniowe

TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE

 

Starosta może organizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

 

Pracodawca zainteresowany realizacją szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek.

 

Starosta rozpatruje prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia jego wniosku w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę.

 

W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu (umowa o pracę na okres co najmniej 6 miesięcy).

 

Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie
z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Strona dodana przez: Marta Zalewska Kadis (2015-04-02 13:33:17) , zredagowana przez: Marta Zalewska Kadis (2015-04-02 14:26:50)