Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim - PO WER

 

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE

REALIZUJE W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH

BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(II)”

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

Cel szczegółowy – zwiększenie możliwości zatrudnieniowej osób młodych do 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET)

 

Grupa docelowa - 186 osób bezrobotnych z ustalonym I lub II profilem pomocy, w wieku 18-29 lat (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 30 roku życia) i są osobami z kategorii NEET (tj. nie pracuje, nie uczy się w systemie dziennym i nie szkoli się/nie szkoliła się w momencie przystąpienia do projektu i 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu);

 

Działania przewidziane w projekcie:

- Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe (w tym IPD)  - 186 osób;

- Staże zawodowe - do 6 miesięcy dla 122 osób ;

- Dotacje – 28 osób;

- Szkolenia – 36 osób.

 

Okres rekrutacji do projektu:

01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

 

Projekt kierowany jest w szczególności do 3 grup (tzw. grup docelowych):

- Osób „długotrwale bezrobotnych” – tj. w wieku do 25 roku życia pozostające bez zatrudnienia powyżej 6 miesięcy i w wieku powyżej 25 roku życia pozostający bez zatrudnienia nieprzerwanie dłużej niż 12 miesięcy;

- Osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym i każdym średnim);

- Osób niepełnosprawnych.

 

Strona dodana przez: Urszula Grzybowska (2015-11-04 09:53:15) , zredagowana przez: Marta Zalewska Kadis (2016-05-06 08:03:39)