Utrata statusu poszukującego pracy

 

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, gdy:

  • nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - pozbawienie statusu następuje po upływie 90 dnia od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy na okres 120 dni,
  • nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa - pozbawienie statusu następuje na okres 120 dni od dnia niestawiennictwa,
  • nie podjęła przygotowanie zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu  - pozbawienie statusu następuje na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia,
  • złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy – pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku,
  • pobierała w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie EOG i opuściła terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub została pozbawiona tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa - pozbawienie statusu następuje od dnia zaistnienia zdarzenia.

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-21 17:25:40) , zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2014-11-13 10:50:08)