Rejestracja poszukujących pracy

Warunki rejestracji poszukującego pracy

 1. Poszukujący pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do PUP. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym PUP.
 2. Rejestracja poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia dokumentów, o których mowa poniżej w pkt. 5 po poświadczeniu przez poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.
 3. Osoba rejestrująca się przedkłada pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującego rejestracji:

 

  • Dowód osobisty;
  • W przypadku braku dowodu osobistego - aktualne zaświadczenie o zgubieniu (wymianie) dowodu osobistego oraz paszport wraz z  aktualnym poświadczeniem zameldowania (stałego lub czasowego);
  • Dyplom ukończenia studiów, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, świadectwo ukończenia szkoły, lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;
  • Wypełniona Karta Rejestracyjna;

Osoby pracujące:

  • Umowę o pracę oraz inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp.);

Osoby niepełnosprawne:

  • Dodatkowo przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

Osoby po świadczeniach, np:

 1. Zasiłek macierzyński, wychowawczy lub w wysokości wychowawczego,
 2. Zasiłek chorobowy,
 3. Świadczenie rehabilitacyjne,
 4. Rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby,
 5. Rentę szkoleniową,
  • Przedstawiają decyzję z ZUS przyznającą świadczenie

Osoby z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia

  • Formularz E-303 lub Druk U2 (szczegóły w Informacji);

Rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z państwa UE/EOG i nie później niż do dnia wskazanego w druku U2/formularzu E303

Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

  • Informację z CEIDG;

 

Osoby których współmałżonkowie lub one same posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe:

 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 • Decyzję z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;

Osoby zgłoszone jako domownicy w KRUS w gospodarstwie rolnym przekraczającym 2 ha przeliczeniowe:

 • Decyzję z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz informację o wielkości hektarów przeliczeniowych gospodarstwa;6. Osoba zarejestrowana zawiadamia w terminie 7 dni powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

7. Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 5 lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.
 
8.W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów.

9. Rejestracja osoby, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/7l/EWG z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Ucz. WE L 149 z 05.07.1971, z późn. zm.), następuje w dniu przedłożenia odpowiednich dokumentów stwierdzających tożsamość, po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-21 17:38:55) , zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2014-11-13 10:40:50)