Prawa bezrobotnych

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy.

 

 Osoba bezrobotna ma prawo:

 • korzystania z pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego,
 • korzystania z usług EURES,
 • ubiegania się o udział w szkoleniach organizowanych przez powiatowy urząd pracy,
 • ubiegania się o udział w szkoleniach indywidualnych związanych z podnoszeniem lub uzyskaniem kwalifikacji zawodowych,
 • ubiegania się o korzystanie ze stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, pracy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz innych form i instrumentów wsparcia,
 • ubiegania się o przyznanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz o środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • ubiegania się o udzielenie pożyczki szkoleniowej,
 • ubiegania się o stypendium w przypadku podjęcia dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych,
 • ubiegania sie o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 • ubiegania się o dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy w przypadkach określonych w ustawie,
 • ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, jeżeli jest osobą samotną lub kosztów opieki nad osobą zależną,
 • otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium w okresie szkolenia, odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, po spełnieniu warunków zawartych w ustawie,
 • otrzymania dodatku aktywizacyjnego w przypadku podjęcia pracy w okresie pobierania zasiłku,
 • ubezpieczenia zdrowotnego.

Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do jednego z państw UE, EOG lub Szwajcarii, w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Osoby bezrobotne, które poprzednio były zatrudnione w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a równocześnie posiadają okres uprawniający do zasiłku w Polsce mogą wystąpić do instytucji właściwej o sumowanie okresów zatrudnienia.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-21 17:44:40) , zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2014-11-13 11:04:09)