Poradnictwo zawodowe

     PORADNICTWO ZAWODOWE

 

     Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.

 

     Poradnictwo zawodowe polega w szczególności na wykonywaniu czynności i działań mających na celu osiągnięcie efektu polegającego na udzieleniu:

 

 • pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia przy wykorzystaniu metod badających zainteresowania i uzdolnienia zawodowe,
 • pomocy w wyborze odpowiedniego szkolenia,
 • udzielaniu porad dotyczących możliwości zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w opracowaniu Indywidualnego Planu Działania

 

     Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy
 • dobrowolności,
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • bezpłatności,
 • poufności i ochrony danych.

 

 

Usługa poradnictwa zawodowego świadczona jest dwóch formach:

 

 • porady indywidualnej,
 • porady grupowej

 

 


 

    Indywidualna porada zawodowa

 

     Porada indywidualna polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego, który dotyczyć może :

 

 • wyboru lub zmiany zawodu,
 • uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia,
 • planowania rozwoju zawodowego,
 • wyboru miejsca pracy,
 • wyboru formy pomocy określonej w ustawie.

 

     Porada indywidualna prowadzona jest w formie rozmowy doradczej, w ramach której doradca zawodowy określa wspólnie z osobą korzystającą z porady jej problem zawodowy i sposoby jego rozwiązania.

 

Kto może korzystać ?

 

     Z usługi indywidualnej porady zawodowej może korzystać każda osoba zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy.

 

 


 

    Grupowa porada zawodowa

 

     Grupowa porada zawodowa polega na bezpośrednim kontakcie z doradcą zawodowym grupy osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych dotyczących:

 

 • wyboru lub zmiany zawodu,
 • uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia,
 • planowania rozwoju zawodowego.

 

    Grupowa porada zawodowa realizowana jest w formie kilkudniowych tematycznych zajęć warsztatowych prowadzonych metodami aktywnymi.

 

Kto może korzystać ?

           

     Z usługi grupowej porady zawodowej może korzystać każda osoba zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy.

 

                                                     
 


 

 

 

 


 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Poradnictwo zawodowe realizowane jest według zasad określonych w art. 34a oraz art. 38 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 .12.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów usług rynku pracy oraz szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. (Dz. U. 2011 Nr 297 poz. 1641).

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 08:33:08) , zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2015-04-17 13:58:11)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Spis publikacji 2014-09-04 965.4kB POBIERZ