Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Refundacja kosztu opieki nad dzieckiem

 

Bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia, starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Refundacja przysługuje na okres do 6 miesięcy.

 

W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

 

Na wniosek osoby starosta może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem oraz może nastąpić również refundacja kosztów opieki nad osobą zależną.

 


 

osoba zależna - oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrunemtami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm.) - art. 61
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 08:39:09) , zredagowana przez: Katarzyna Zyskowska (2015-10-29 13:51:48)