Zwrot kosztów zakwaterowania,

Zwrot kosztów zakwaterowania

 

Starosta może dokonywać przez okresdo 12 miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;
  • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

 

 

 

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm.) - art. 44 pkt 2, art. 45 ust 2

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 08:39:46) , zredagowana przez: Katarzyna Zyskowska (2015-10-29 13:49:42)