Stypendium z tytułu podjęcia nauki,

 

1) Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta,  na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100 % zasiłku, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

 

 

 

 

2) Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

 

 

 

3) Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej: dla osoby samotnie gospodarującej  -542 zł, dla osoby w rodzinie - 456 zł. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.

 

 

 

4) Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki.

 

 

 

5) Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.

 

 

6) Osobie /pobierającej w/w stypendium/, która podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w trakcie nauki przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 08:40:02) , zredagowana przez: Krystyna Zdancewicz (2013-10-08 11:29:12)