Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala sie, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie za który przysługuje zasiłek.

 

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospoliotej Polskiej "Monitor Polski", kwoty zasiłków po waloryzacji.

 

Zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogólem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

 

GRAFIK WYPŁAT pobierz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 08:42:25) , zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2017-10-24 08:14:18)