Staże

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

Jest to forma bezkosztowego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy przez osoby bezrobotne skierowane przez urząd. Zadaniem pracodawcy jest zaangażowanie wykwalifikowanego pracownika, czyli opiekuna stażu, który będzie udzielał bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań.

Instrument ten może być realizowany przez pracodawcę w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o organizację stażu złożonego przez podmiot w określonym przez PUP w Augustowie w terminie naboru wniosków.

 


 

Organizator stażu jest zobowiązany do:

 • zapoznania bezrobotnego z programem stażu,
 • zapoznania bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
 • zapewnienia bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników,
 • zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • szkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydzielenia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
 • zapewnienia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych,
 • niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni, poinformowania urzędu o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji stażu,
 • niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji programu stażu wydania bezrobotnemu opinii,
 • dostarczenia do urzędu w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listy obecności podpisanej przez bezrobotnego.

 


 

 

Skierowanie do odbycia stażu może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie.

 

 


 

Czas trwania stażu

 

Zasadniczo okres odbywania stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy. Wyjątek stanowią bezrobotni do 30 roku życia, którzy mogą odbywać staż w okresie od 3 do 12 miesięcy. Dokładny czas trwania stażu określony jest w umowie zawartej pomiędzy pracodawcą i PUP.

 


 

Najczęściej zadawane pytania:

 

Jaki wymiar czasu pracy obowiązuje stażystę?

 

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

 

Czy osobie odbywającej staż przysługuje prawo do dni wolnych od pracy?

 

Tak. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. jednak nie wcześniej niż po przepracowaniu tych dni. Przysługujące dni wolne stażysta może wykorzystać jednorazowo w okresie trwania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

 

Czy pracodawca wydaje stażyście dokument poświadczający nabycie kwalifikacji?

 

Tak. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

 

Czy pracodawca ponosi koszty związane z wypłaceniem wynagrodzenia osobie odbywającej staż?

 

Nie. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku wypłacane przez urząd pracy. Aktualnie kwota ta wynosi 997,40 zł brutto miesięcznie.

 


 

Wszystkie dokumenty związane z organizacją stażu znajdziecie Państwo tutaj.

 


 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 149 z pózn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 142, poz. 1160 ).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 09:05:44) , zredagowana przez: Katarzyna Zyskowska (2015-10-29 13:29:02)