Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 337 139 189 90 2031 933 285 160
w tym
osoby
poprzednio pracujące 296 120 156 76 1726 768 283 159
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 7 4 3 51 33 25 19
dotychczas nie pracujące 41 19 33 14 305 165 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 126 53 65 37 870 387 102 59
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 2 3 2 79 38 14 7
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 28 14 19 9 73 40 3 2
Cudzoziemcy 1 1 3 1 3 2 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 68 34 29 18 528 263 44 27
Bez doświadczenia zawodowego 76 34 51 23 475 256 3 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 31 - 17 - 318 - 24
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 297 126 152 77 1769 827 186 112

W tym

Do 30 roku życia 129 65 86 45 561 323 69 49
Do 25 roku życia 79 38 52 24 285 154 17 12
długotrwale bezrobotne 124 46 63 32 1216 538 6 3
Powyżej 50 roku życia 77 22 30 15 642 212 79 34
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 36 30 23 19 347 316 64 57
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 2 - -
Niepełnosprawni 11 5 3 1 60 23 6 2
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2051 951 877 395 250 144
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 337 139 126 53 62 31

z tego

po raz pierwszy 46 21 19 8 6 5
po raz kolejny 291 118 107 45 56 26

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 - 1 - - -
po stażu 31 16 16 7 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 4 2 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 357 157 133 61

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 189 90 65 37

z tego

niesubsydiowanej 152 65 49 27

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 3 - - -
pracy sezonowej 146 65 48 27
subsydiowanej 37 25 16 10

z tego

prac interwencyjnych 1 1 1 1
robót publicznych 11 7 8 5
podjęcia działalności gospodarczej 3 2 2 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 7 2 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 5 4 2 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 9 4 1 -
rozpoczęcie szkolenia 8 - 6 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 36 21 13 8
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 - 1 -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 24 13 10 6
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 14 4 7 2
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 36 8 12 2
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 24 9 9 1
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 1 - -
innych 19 10 9 5
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2031 933 870 387
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 337 178 173 86

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 580 332 302 159 629 218 1241 559
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 129 65 79 38 77 22 124 46
z tego po raz pierwszy 35 15 28 11 5 2 - -
po raz kolejny 94 50 51 27 72 20 124 46

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 1 - - -
po stażu 16 9 10 5 6 3 7 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 - 4 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 146 73 89 38 64 28 149 67

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 86 45 52 24 30 15 63 32

z tego

niesubsydiowanej 63 30 41 19 26 12 57 27
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 1 - 1 -
w tym pracy sezonowej 62 30 41 19 24 12 54 27
subsydiowanej 23 15 11 5 4 3 6 5
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - - - - -
robót publicznych 4 3 1 1 2 1 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 1 - - - 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 4 1 1 1 1 4 3
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 5 4 2 1 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 8 3 6 2 1 1 - -
rozpoczęcia szkolenia 7 - 5 - - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 20 13 14 7 7 3 7 3
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 1 - 1 -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 7 5 4 2 6 4 24 13
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 2 2 - - - - 14 4
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 11 3 5 1 5 1 14 5
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 9 2 6 2 6 2 13 4
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 1 - -
innych 4 3 3 2 4 2 11 6
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 1 7 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 561 323 285 154 642 212 1216 538
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 186 108 140 77 78 22 163 87
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 23 15
zatrudnione przy robotach publicznych 51 32
odbywające szkolenie 10 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 196 142
w tym w ramach bonu stażowego 6 5
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 48 28
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 45 16
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 8 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 8 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 5 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 45 17

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 29 11
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 6 37 17
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 10 2 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 10 2 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 1 4 1