Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 693 327 97 45 4188 1880 512 198
w tym
osoby
poprzednio pracujące 531 218 81 41 3232 1372 510 198
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
15 9 3 2 107 54 35 17
dotychczas nie pracujące 162 109 16 4 956 508 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 239 107 37 14 1616 705 153 51
w tym posiadający gospodarstwo rolne 8 2 3 1 73 33 12 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 83 64 7 4 267 143 10 8
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1 1 - - 8 6 - -
Cudzoziemcy 753 349 82 36 3894 1739 392 131
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 242 138 33 10 1066 506 69 26

W tym

Do 25 roku życia 31 28 2 2 63 45 7 6
długotrwale bezrobotne 302 153 29 16 2220 1070 12 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 65 X 7 X 440 X 11
Powyżej 50 roku życia 112 36 10 4 852 280 150 44
Bez kwalifikacji zawodowych 145 91 20 11 1105 590 86 40
Bez doświadczenia zawodowego 231 143 24 9 1265 665 2 -
Bez wykształcenia średniego 365 130 41 15 2502 877 288 69
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 53 45 7 7 312 265 31 27
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 15 - 1 - 68 1 3 -
Niepełnosprawni 20 7 3 1 132 53 8 2
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3859 1768 1506 672 476 207
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 693 327 239 107 164 51

z tego

po raz pierwszy 82 44 39 19 15 7
po raz kolejny 611 283 200 88 149 44

z tego

po pracach interwencyjnych 2 1 1 1 - -
po robotach publicznych 4 - 2 - 2 -
po stażu 120 92 41 32 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych 74 61 15 14
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 364 215 129 74

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 97 45 37 14

z tego

niesubsydiowanej 86 42 34 13
w tym pracy sezonowej 42 21 15 5
subsydiowanej 11 3 3 1

z tego

prac interwencyjnych 1 - 1 -
robót publicznych 2 1 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 1 1 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 3 - 3 -
rozpoczęcie stażu 135 105 44 34
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 81 37 32 16
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 24 15 8 7
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 4 4 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 17 9 3 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4188 1880 1616 705
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 671 305 343 150

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1008 486 781 260 2027 985
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 242 138 112 36 302 153
z tego po raz pierwszy 61 35 6 2 X X
po robotach publicznych 181 103 106 34 302 153

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 1 - 1 -
po raz kolejny (od 1990) 1 - 2 - 2 -
po stażu 83 70 7 - 24 16
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 26 16 71 58
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 176 115 41 16 109 68

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 33 10 10 4 29 16

z tego

niesubsydiowanej 30 9 8 4 27 16
w tym pracy sezonowej 15 5 4 2 16 10
subsydiowanej 3 1 2 - 2 -
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 1 - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 1 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 1 - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 3 - - - - -
rozpoczęcia stażu 92 79 8 1 28 20
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 29 13 9 3 29 17
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 9 6 2 1 8 5
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 4 4 4 4
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 10 7 7 3 10 6
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1066 506 852 280 2220 1070
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 382 156 86 30 249 130
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 93 41
zatrudnione przy robotach publicznych 16 9
odbywające szkolenie 10 6
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 5 2
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1 1
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 4 3
rozpoczęcia szkolenia 99 44
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 72 28
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu - -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 3 2
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 11 8
pobierający rentę szkoleniową 31 19
pobierający świadczenie szkoleniowe 31 19
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 146 81 30 60
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 87 22 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 59 59 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 59 59 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 32 13 - -