Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 363 137 71 36 4195 1824 499 184
w tym
osoby
poprzednio pracujące 280 103 61 30 3244 1338 497 184
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
5 2 3 1 103 53 34 16
dotychczas nie pracujące 83 34 10 6 951 486 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 102 35 20 11 1609 682 152 46
w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 1 1 1 75 33 12 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 34 13 8 4 261 130 7 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - - - 7 5 - -
Cudzoziemcy 400 155 53 25 3903 1687 384 122
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 120 41 23 11 1052 479 61 21

W tym

Do 25 roku życia 8 6 2 2 54 38 4 4
długotrwale bezrobotne 143 67 17 9 2218 1054 13 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 28 X 6 X 424 X 11
Powyżej 50 roku życia 52 23 5 1 855 283 149 40
Bez kwalifikacji zawodowych 78 40 4 4 1098 573 80 36
Bez doświadczenia zawodowego 116 46 14 9 1257 632 2 -
Bez wykształcenia średniego 194 57 30 8 2511 854 286 68
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 22 18 1 1 299 254 26 25
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - - - 73 1 3 -
Niepełnosprawni 7 3 - - 129 55 8 2
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4188 1880 1616 705 512 198
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 363 137 102 35 65 22

z tego

po raz pierwszy 78 31 26 9 14 4
po raz kolejny 285 106 76 26 51 18

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 1 1 - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 28 11 9 3 5 2
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 356 193 109 58

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 71 36 20 11

z tego

niesubsydiowanej 64 30 18 9
w tym pracy sezonowej 19 9 5 2
subsydiowanej 7 6 2 2

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 2 2 2 2
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 3 2 - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 28 11 8 3
rozpoczęcie stażu 76 54 22 18
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 55 49 15 14
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 80 25 28 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 17 6 7 3
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 1 - -
innych 23 9 7 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4195 1824 1609 682
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 681 298 345 141

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1066 506 852 280 2220 1070
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 120 41 52 23 143 67
z tego po raz pierwszy 45 20 7 2 X X
po robotach publicznych 75 21 45 21 143 67

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 - 2 - 12 5
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 125 66 49 20 145 83

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 23 11 5 1 17 9

z tego

niesubsydiowanej 21 10 4 - 15 8
w tym pracy sezonowej 9 4 1 - 4 1
subsydiowanej 2 1 1 1 2 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 1 1 1 1
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 - - 1 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 4 - 2 - 12 5
rozpoczęcia stażu 54 37 3 - 21 14
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 3 14 11 50 45
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - 1 - 2 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 33 11 11 3 25 3
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 2 3 1 7 3
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 1 - -
innych 2 2 7 2 10 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1052 479 855 283 2218 1054
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 379 151 90 30 247 129
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 99 44
zatrudnione przy robotach publicznych 10 3
odbywające szkolenie 2 -
odbywające staż 1 -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1 -
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 107 47
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 79 32
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 1 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 3 2
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 3 1
pobierający rentę szkoleniową 78 50
pobierający świadczenie szkoleniowe 78 50
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 219 199 128 19
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 41 21 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 178 178 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 74 74 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 104 104 104 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 31 11 - -