Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 328 142 136 48 4105 1783 462 174
w tym
osoby
poprzednio pracujące 242 100 115 35 3160 1308 460 174
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
5 2 5 1 100 52 35 16
dotychczas nie pracujące 86 42 21 13 945 475 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 89 40 43 15 1572 665 139 39
w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 4 - - 77 32 12 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 41 24 4 4 267 130 7 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - - - 6 4 - -
Cudzoziemcy 383 161 114 40 3819 1644 350 113
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 128 59 30 16 1026 461 53 18

W tym

Do 25 roku życia 15 10 2 2 63 42 4 3
długotrwale bezrobotne 124 54 28 13 2167 1025 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 27 X 4 X 425 X 9
Powyżej 50 roku życia 48 25 19 4 837 286 139 39
Bez kwalifikacji zawodowych 69 32 23 11 1057 549 72 34
Bez doświadczenia zawodowego 120 54 26 14 1251 617 2 -
Bez wykształcenia średniego 166 53 64 13 2464 841 259 60
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 19 16 5 4 293 251 23 22
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 11 - 1 - 73 1 3 -
Niepełnosprawni 3 1 3 - 119 50 7 2
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4195 1824 1609 682 499 184
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 328 142 89 40 48 24

z tego

po raz pierwszy 67 30 24 12 7 4
po raz kolejny 261 112 65 28 41 20

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych 2 2 - - 2 2
po stażu 26 18 5 5 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 3 1 1 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 418 183 126 57

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 136 48 43 15

z tego

niesubsydiowanej 98 34 35 11
w tym pracy sezonowej 40 12 16 4
subsydiowanej 38 14 8 4

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 8 2 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 23 9 6 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 2 1 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 24 13 7 3
rozpoczęcie stażu 81 59 24 20
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 34 12 7 2
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 1 - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 97 24 32 11
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 32 17 9 2
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 6 4 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 1 1
innych 4 3 1 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4105 1783 1572 665
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 692 303 352 146

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1052 479 855 283 2218 1054
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 128 59 48 25 124 54
z tego po raz pierwszy 46 20 1 1 X X
po robotach publicznych 82 39 47 24 124 54

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - 1 1
po raz kolejny (od 1990) - - 1 1 - -
po stażu 15 13 2 - 6 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - 1 1
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 141 70 66 22 175 83

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 30 16 19 4 28 13

z tego

niesubsydiowanej 28 16 10 3 19 8
w tym pracy sezonowej 16 7 2 1 7 2
subsydiowanej 2 - 9 1 9 5
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 5 1 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 3 - 7 3
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - 1 - 1 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 8 1 1 1 15 9
rozpoczęcia stażu 51 36 6 2 29 19
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 6 - 14 3 28 11
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 1 - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 33 11 10 1 54 19
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 12 5 5 4 12 6
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 6 4 6 4
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 1 - -
innych - - 3 1 3 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 13 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1026 461 837 286 2167 1025
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 383 152 91 30 251 132
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 107 47
zatrudnione przy robotach publicznych 9 5
odbywające szkolenie 5 2
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 1 -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2 -
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 2 2
rozpoczęcia szkolenia 111 50
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 83 35
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 2 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 3 2
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 15 8
pobierający rentę szkoleniową 58 41
pobierający świadczenie szkoleniowe 58 41
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 198 108 49 71
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 132 42 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 66 66 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 66 66 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 19 5 - -