Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 250 121 247 75 3856 1718 379 145
w tym
osoby
poprzednio pracujące 195 88 212 61 2959 1257 378 145
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
5 2 5 1 95 49 34 15
dotychczas nie pracujące 55 33 35 14 897 461 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 81 39 91 24 1475 637 100 29
w tym posiadający gospodarstwo rolne 4 3 6 - 75 35 7 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 34 28 24 9 150 77 5 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - 1 1 5 3 - -
Cudzoziemcy 306 144 218 64 3602 1592 289 99
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 97 57 55 17 958 448 50 16

W tym

Do 25 roku życia 12 11 9 8 63 44 3 2
długotrwale bezrobotne 122 59 79 24 2116 1012 2 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 19 X 8 X 418 X 8
Powyżej 50 roku życia 41 15 51 14 797 279 116 35
Bez kwalifikacji zawodowych 53 26 43 14 1005 530 50 26
Bez doświadczenia zawodowego 77 47 46 19 1188 598 1 -
Bez wykształcenia średniego 127 42 144 28 2308 798 202 49
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 12 11 17 11 273 238 18 18
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 8 - 1 - 74 1 4 -
Niepełnosprawni 7 5 3 - 120 53 12 5
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4105 1783 1572 665 462 174
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 250 121 81 39 34 17

z tego

po raz pierwszy 32 14 11 3 5 4
po raz kolejny 218 107 70 36 29 13

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 1 2 - - -
po stażu 53 39 22 15 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 9 2 1 1 1 1
po pracach społecznie użytecznych 8 7 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 499 186 178 67

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 247 75 91 24

z tego

niesubsydiowanej 168 58 48 18
w tym pracy sezonowej 87 29 25 9
subsydiowanej 79 17 43 6

z tego

prac interwencyjnych 2 1 - -
robót publicznych 51 10 32 5
podjęcia działalności gospodarczej 18 2 8 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 4 3 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 27 5 6 1
rozpoczęcie stażu 56 37 15 11
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 10 9 4 4
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 1 - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 102 38 44 20
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 44 17 13 7
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 8 3 5 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3856 1718 1475 637
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 642 288 334 141

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1026 461 837 286 2167 1025
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 97 57 41 15 122 59
z tego po raz pierwszy 20 10 1 1 X X
po robotach publicznych 77 47 40 14 122 59

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 - 2 1 2 1
po stażu 31 25 5 1 13 8
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 2 1 2 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1 7 6
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 153 64 81 22 173 72

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 55 17 51 14 79 24

z tego

niesubsydiowanej 41 15 32 11 43 16
w tym pracy sezonowej 27 10 8 3 25 9
subsydiowanej 14 2 19 3 36 8
z tego prac interwencyjnych - - - - 1 -
robót publicznych 5 1 18 3 26 6
podjęcia działalności gospodarczej 6 - 1 - 6 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 - - 3 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 5 - 4 1 8 2
rozpoczęcia stażu 42 28 2 1 12 9
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 3 2 9 8
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 1 - - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 39 15 11 3 45 22
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 10 2 5 - 16 7
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 2 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 1 - -
innych 1 1 2 - 3 -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 958 448 797 279 2116 1012
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 346 143 84 27 244 127
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 111 50
zatrudnione przy robotach publicznych 4 3
odbywające szkolenie 9 4
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4 3
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 3 1
rozpoczęcia szkolenia 106 49
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 79 35
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 1 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 3 2
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 10 4
pobierający rentę szkoleniową 68 27
pobierający świadczenie szkoleniowe 68 27
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 230 133 53 88
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 158 61 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 72 72 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 72 72 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 3 - - 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 - - -