Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 306 132 201 87 3621 1616 333 145
w tym
osoby
poprzednio pracujące 212 81 184 79 2757 1169 332 145
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
2 - 2 1 90 47 33 14
dotychczas nie pracujące 94 51 17 8 864 447 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 112 49 65 21 1395 604 85 32
w tym posiadający gospodarstwo rolne 8 5 4 1 79 40 7 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 47 28 5 2 154 80 5 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - - - 4 3 - -
Cudzoziemcy 347 148 176 75 3386 1495 254 99
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 120 57 40 16 876 408 41 17

W tym

Do 25 roku życia 5 3 3 2 47 33 4 2
długotrwale bezrobotne 142 53 67 33 2068 977 2 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 17 X 9 X 396 X 7
Powyżej 50 roku życia 39 14 32 10 770 273 105 34
Bez kwalifikacji zawodowych 49 24 30 16 970 509 44 22
Bez doświadczenia zawodowego 128 65 38 19 1134 571 2 -
Bez wykształcenia średniego 136 40 108 33 2170 747 172 50
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 14 10 16 15 248 215 17 16
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 - 2 - 71 1 4 -
Niepełnosprawni 4 2 3 2 115 50 13 5
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3856 1718 1475 637 379 145
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 306 132 112 49 53 27

z tego

po raz pierwszy 75 43 31 17 7 3
po raz kolejny 231 89 81 32 46 24

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 6 5 2 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 65 21 22 6 4 -
po pracach społecznie użytecznych 6 3 3 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 541 234 192 82

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 201 87 65 21

z tego

niesubsydiowanej 158 78 43 18
w tym pracy sezonowej 40 22 10 7
subsydiowanej 43 9 22 3

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 7 - 5 -
podjęcia działalności gospodarczej 20 4 8 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 16 5 9 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 79 26 31 14
rozpoczęcie stażu 88 54 33 22
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 10 7 6 3
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 112 33 40 10
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 46 25 14 10
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 2 2 2 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3621 1616 1395 604
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 616 293 322 142

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 958 448 797 279 2116 1012
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 120 57 39 14 142 53
z tego po raz pierwszy 55 35 4 2 X X
po robotach publicznych 65 22 35 12 142 53

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 4 3 - - 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 17 3 6 1 31 11
po pracach społecznie użytecznych 3 - - - 4 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 186 90 66 20 190 88

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 40 16 32 10 67 33

z tego

niesubsydiowanej 34 15 24 10 49 30
w tym pracy sezonowej 12 5 4 1 14 8
subsydiowanej 6 1 8 - 18 3
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 3 - 5 -
podjęcia działalności gospodarczej 3 - 3 - 8 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 2 - 5 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 25 8 10 1 31 10
rozpoczęcia stażu 69 42 1 - 21 14
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 1 - - 5 5
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 31 14 17 5 46 13
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 15 8 6 4 18 12
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 1 1 - - 2 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 16 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 876 408 770 273 2068 977
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 331 150 87 30 237 127
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 106 49
zatrudnione przy robotach publicznych 5 2
odbywające szkolenie 10 3
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5 1
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 4 1
rozpoczęcia szkolenia 101 48
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 74 34
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu - -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 4 2
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 7 2
pobierający rentę szkoleniową 115 46
pobierający świadczenie szkoleniowe 115 46
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 219 133 30 55
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 119 33 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 100 100 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 100 100 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 4 2 - -