Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 362 168 176 77 3536 1599 336 148
w tym
osoby
poprzednio pracujące 248 113 146 62 2666 1152 335 148
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 6 5 2 82 49 29 16
dotychczas nie pracujące 114 55 30 15 870 447 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 124 60 51 24 1380 605 96 35
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 2 2 - 81 41 10 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 73 41 14 9 130 79 5 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1 - - - 4 2 - -
Cudzoziemcy 391 172 152 64 3308 1478 254 98
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 143 73 56 25 851 401 44 19

W tym

Do 25 roku życia 16 13 9 6 42 29 4 2
długotrwale bezrobotne 158 65 61 27 2041 968 4 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 26 X 11 X 397 X 6
Powyżej 50 roku życia 46 15 26 7 757 268 114 37
Bez kwalifikacji zawodowych 72 37 35 21 940 492 38 19
Bez doświadczenia zawodowego 145 65 52 25 1120 556 3 -
Bez wykształcenia średniego 157 56 87 26 2091 732 171 48
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 22 18 8 8 248 215 16 14
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 4 - 1 - 63 1 4 -
Niepełnosprawni 4 2 - - 114 51 13 6
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3621 1616 1395 604 333 145
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 362 168 124 60 65 33

z tego

po raz pierwszy 99 51 29 20 13 9
po raz kolejny 263 117 95 40 52 24

z tego

po pracach interwencyjnych 2 2 2 2 2 2
po robotach publicznych 1 1 - - - -
po stażu 9 7 6 4 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 64 26 24 11 13 4
po pracach społecznie użytecznych 6 5 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 447 185 139 59

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 176 77 51 24

z tego

niesubsydiowanej 121 55 33 15
w tym pracy sezonowej 74 38 21 13
subsydiowanej 55 22 18 9

z tego

prac interwencyjnych 3 3 2 2
robót publicznych 8 - 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 25 9 9 4
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 19 10 5 3
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 36 6 10 1
rozpoczęcie stażu 41 33 16 12
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 5 5 1 1
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 8 7 2 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 1 - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 125 30 42 12
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 38 18 15 7
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - - -
innych 14 8 2 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3536 1599 1380 605
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 644 311 323 148

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 876 408 770 273 2068 977
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 143 73 46 15 158 65
z tego po raz pierwszy 72 38 11 6 X X
po robotach publicznych 71 35 35 9 158 65

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 6 4 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 14 6 10 2 27 12
po pracach społecznie użytecznych 2 2 2 1 5 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 159 78 59 20 185 74

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 56 25 26 7 61 27

z tego

niesubsydiowanej 40 16 18 6 46 23
w tym pracy sezonowej 25 10 10 3 31 17
subsydiowanej 16 9 8 1 15 4
z tego prac interwencyjnych 2 2 - - 2 2
robót publicznych - - 4 - 3 -
podjęcia działalności gospodarczej 6 1 3 1 5 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 8 6 1 - 5 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 8 - 2 - 8 1
rozpoczęcia stażu 28 22 2 2 11 8
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 3 3 - - 5 5
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 2 2 1 7 6
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 1 - - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 40 12 14 5 64 16
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 14 9 6 2 19 7
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 - - -
innych 6 4 5 3 9 4
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 851 401 757 268 2041 968
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 350 164 96 36 230 121
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 101 48
zatrudnione przy robotach publicznych 2 1
odbywające szkolenie 7 1
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3 -
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 3 -
rozpoczęcia szkolenia 96 48
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 68 33
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu - -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 4 2
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 7 4
pobierający rentę szkoleniową 47 16
pobierający świadczenie szkoleniowe 47 16
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 97 36 8 38
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 77 16 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 20 20 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 14 14 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 6 6 - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 30 10 - -