Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 358 167 148 65 3437 1532 295 132
w tym
osoby
poprzednio pracujące 252 106 115 52 2610 1108 295 132
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
1 1 2 2 76 44 25 14
dotychczas nie pracujące 106 61 33 13 827 424 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 133 65 52 24 1339 582 83 34
w tym posiadający gospodarstwo rolne 2 1 7 4 74 39 11 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 60 39 8 4 134 77 5 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - 1 - 3 2 - -
Cudzoziemcy 374 174 125 53 3197 1407 221 89
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 154 79 37 14 803 365 34 14

W tym

Do 25 roku życia 14 12 4 3 36 25 3 2
długotrwale bezrobotne 149 67 53 24 1999 933 3 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 21 X 7 X 384 X 6
Powyżej 50 roku życia 42 16 16 4 747 267 119 43
Bez kwalifikacji zawodowych 75 42 20 15 925 468 33 16
Bez doświadczenia zawodowego 139 81 41 18 1064 526 2 -
Bez wykształcenia średniego 156 53 61 20 2043 706 150 43
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 25 20 13 9 233 202 13 11
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 4 - - - 61 1 5 -
Niepełnosprawni 10 3 1 - 116 49 12 7
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3536 1599 1380 605 336 148
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 358 167 133 65 47 23

z tego

po raz pierwszy 71 45 35 22 4 4
po raz kolejny 287 122 98 43 43 19

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 2 1 - 1 1
po stażu 26 23 8 7 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 48 4 14 1 2 -
po pracach społecznie użytecznych 5 5 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 457 234 174 88

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 148 65 52 24

z tego

niesubsydiowanej 100 51 37 20
w tym pracy sezonowej 38 17 13 5
subsydiowanej 48 14 15 4

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 2 2 - -
podjęcia działalności gospodarczej 31 6 11 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 15 6 4 3
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 21 4 8 1
rozpoczęcie stażu 80 61 36 27
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 8 8 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 2 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 139 60 49 20
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 45 25 24 14
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 1 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 10 7 2 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3437 1532 1339 582
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 607 297 308 141

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 851 401 757 268 2041 968
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 154 79 42 16 149 67
z tego po raz pierwszy 56 36 2 1 X X
po robotach publicznych 98 43 40 15 149 67

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 - 1 -
po stażu 18 16 - - 4 4
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 24 - 1 - 18 2
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1 4 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 189 107 52 17 191 102

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 37 14 16 4 53 24

z tego

niesubsydiowanej 25 13 11 4 36 19
w tym pracy sezonowej 12 5 4 1 18 9
subsydiowanej 12 1 5 - 17 5
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych 1 1 - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 6 - 3 - 12 3
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 5 - 2 - 5 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 12 1 1 - 11 2
rozpoczęcia stażu 68 52 1 1 18 13
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 2 2 8 8
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 1 - - 2 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 46 24 22 4 69 34
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 22 12 4 3 24 15
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 2 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 2 2 3 2 5 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 13 8 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 803 365 747 267 1999 933
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 320 150 94 35 224 119
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 96 48
zatrudnione przy robotach publicznych 3 2
odbywające szkolenie 6 3
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5 2
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 1
rozpoczęcia szkolenia 93 47
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 66 32
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu - -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 5 3
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 1 1
pobierający rentę szkoleniową 4 1
pobierający świadczenie szkoleniowe 4 1
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 180 105 20 50
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 93 18 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 87 87 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 87 87 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 91 65 - -