Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 382 181 125 58 3431 1547 269 122
w tym
osoby
poprzednio pracujące 271 113 95 43 2616 1120 269 122
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
7 2 3 2 78 43 24 12
dotychczas nie pracujące 111 68 30 15 815 427 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 126 56 36 16 1335 590 84 34
w tym posiadający gospodarstwo rolne 9 1 4 1 76 39 15 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 60 35 13 4 156 95 9 8
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1 1 - - 4 3 - -
Cudzoziemcy 437 192 106 48 3194 1421 200 81
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 160 83 41 19 801 376 34 14

W tym

Do 25 roku życia 22 18 5 3 46 35 4 4
długotrwale bezrobotne 191 80 39 19 2049 946 7 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 35 X 8 X 400 X 7
Powyżej 50 roku życia 54 16 14 4 757 266 103 36
Bez kwalifikacji zawodowych 66 35 15 10 899 452 30 14
Bez doświadczenia zawodowego 155 92 41 19 1056 536 2 -
Bez wykształcenia średniego 181 63 45 18 2050 717 134 40
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 30 23 11 9 244 208 13 11
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 8 - - - 62 - 3 -
Niepełnosprawni 8 2 2 1 118 49 11 6
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3437 1532 1339 582 295 132
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 382 181 126 56 37 14

z tego

po raz pierwszy 75 38 31 14 8 2
po raz kolejny 307 143 95 42 29 12

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - - - - -
po robotach publicznych 2 2 1 1 - -
po stażu 62 39 20 15 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 17 1 5 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 4 4 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 388 166 130 48

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 125 58 36 16

z tego

niesubsydiowanej 84 47 21 13
w tym pracy sezonowej 19 11 6 3
subsydiowanej 41 11 15 3

z tego

prac interwencyjnych 1 1 1 1
robót publicznych 3 1 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 26 6 9 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 11 3 3 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 28 12 8 3
rozpoczęcie stażu 47 29 15 9
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 2 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 4 1 - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 127 41 52 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 42 16 18 6
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 3 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 3 - -
innych 5 - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3431 1547 1335 590
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 603 298 312 147

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 803 365 747 267 1999 933
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 160 83 54 16 191 80
z tego po raz pierwszy 56 29 6 1 X X
po robotach publicznych 104 54 48 15 191 80

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 1 - - 1 1
po stażu 39 24 3 - 17 11
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 1 3 - 3 1
po pracach społecznie użytecznych - - - - 4 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 154 67 44 17 141 67

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 41 19 14 4 39 19

z tego

niesubsydiowanej 28 16 11 4 30 15
w tym pracy sezonowej 4 2 2 1 10 4
subsydiowanej 13 3 3 - 9 4
z tego prac interwencyjnych - - - - 1 1
robót publicznych 1 - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 8 1 2 - 8 3
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 2 1 - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 9 5 4 1 8 6
rozpoczęcia stażu 32 20 - - 17 9
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 1 2 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 - 1 - 3 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 50 15 10 2 56 22
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 20 8 6 2 14 6
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 3 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 2 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 3 - -
innych - - - - - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 801 376 757 266 2049 946
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 323 155 96 35 222 116
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 93 47
zatrudnione przy robotach publicznych 1 -
odbywające szkolenie 2 1
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1 1
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 -
rozpoczęcia szkolenia 92 46
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 66 30
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu - -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 4 2
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 6 6
pobierający rentę szkoleniową 25 15
pobierający świadczenie szkoleniowe 25 15
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 134 75 17 38
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 77 18 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 57 57 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 57 57 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 39 25 - -