Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 516 264 161 83 3477 1578 267 122
w tym
osoby
poprzednio pracujące 368 178 131 67 2634 1126 267 122
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 5 4 3 78 44 23 13
dotychczas nie pracujące 148 86 30 16 843 452 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 182 92 57 26 1345 598 84 36
w tym posiadający gospodarstwo rolne 3 1 5 2 71 36 13 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 102 49 10 8 208 112 8 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 2 2 1 1 5 4 - -
Cudzoziemcy 556 266 136 68 3276 1464 199 78
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 237 126 43 26 853 407 30 10

W tym

Do 25 roku życia 14 9 3 2 44 32 4 4
długotrwale bezrobotne 216 103 63 33 2078 959 6 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 29 X 10 X 384 X 5
Powyżej 50 roku życia 65 28 30 11 762 272 94 32
Bez kwalifikacji zawodowych 110 71 29 14 909 470 32 17
Bez doświadczenia zawodowego 219 123 44 23 1174 614 2 -
Bez wykształcenia średniego 233 84 62 13 2080 736 136 41
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 32 27 14 13 236 199 14 12
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 7 - - - 65 - 3 -
Niepełnosprawni 13 4 5 - 121 50 11 5
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3431 1547 1335 590 269 122
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 516 264 182 92 62 36

z tego

po raz pierwszy 131 56 67 26 10 3
po raz kolejny 385 208 115 66 52 33

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 9 2 1 - - -
po stażu 76 56 20 15 2 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 12 12 4 4 1 1
po pracach społecznie użytecznych 14 11 11 9
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 470 233 172 84

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 161 83 57 26

z tego

niesubsydiowanej 115 69 34 18
w tym pracy sezonowej 34 17 15 7
subsydiowanej 46 14 23 8

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych 33 13 19 8
podjęcia działalności gospodarczej 5 - 1 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 7 - 3 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 82 42 24 13
rozpoczęcie stażu 50 42 16 15
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 9 9 5 5
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 1 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 102 28 39 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 42 19 21 10
podjęcia nauki 1 - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - - -
innych 19 9 9 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3477 1578 1345 598
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 651 314 341 153

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 801 376 757 266 2049 946
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 237 126 65 28 216 103
z tego po raz pierwszy 113 49 2 - X X
po robotach publicznych 124 77 63 28 216 103

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 5 1 1 1
po stażu 45 32 7 4 22 13
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 4 1 1 6 6
po pracach społecznie użytecznych - - 9 6 14 11
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 168 85 60 22 187 90

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 43 26 30 11 63 33

z tego

niesubsydiowanej 33 23 15 7 41 23
w tym pracy sezonowej 13 8 2 1 15 7
subsydiowanej 10 3 15 4 22 10
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - - -
robót publicznych 5 2 15 4 20 10
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - - 1 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 - - - 1 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 26 8 5 5 30 15
rozpoczęcia stażu 40 33 1 1 8 7
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 1 1 9 9
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - 3 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 41 9 11 1 36 10
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 13 6 3 2 22 8
podjęcia nauki 1 - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 - - -
innych 3 2 8 1 16 7
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 17 10 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 853 407 762 272 2078 959
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 375 175 91 32 235 122
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 92 46
zatrudnione przy robotach publicznych 10 3
odbywające szkolenie 6 5
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1 1
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 5 4
rozpoczęcia szkolenia 96 44
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 69 31
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu - -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 5 2
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 8 5
pobierający rentę szkoleniową 69 37
pobierający świadczenie szkoleniowe 69 37
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 148 104 64 42
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 102 58 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 46 46 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 44 44 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 2 2 - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 28 6 - -