Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 555 260 150 62 3610 1646 291 130
w tym
osoby
poprzednio pracujące 410 175 117 47 2738 1169 291 130
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 2 1 - 75 41 21 12
dotychczas nie pracujące 145 85 33 15 872 477 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 198 101 47 17 1406 638 88 37
w tym posiadający gospodarstwo rolne 4 2 5 1 65 33 12 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 74 42 17 9 232 128 8 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - - - 5 4 - -
Cudzoziemcy 557 254 125 50 3377 1516 217 83
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 206 110 50 17 896 445 31 12

W tym

Do 25 roku życia 23 13 6 3 50 34 5 4
długotrwale bezrobotne 219 104 54 21 2134 986 4 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 42 X 6 X 401 X 3
Powyżej 50 roku życia 71 24 10 4 791 278 101 32
Bez kwalifikacji zawodowych 107 62 23 10 928 487 35 16
Bez doświadczenia zawodowego 193 114 46 21 1126 601 2 -
Bez wykształcenia średniego 242 83 54 12 2138 760 148 44
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 28 24 3 2 246 207 14 12
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 12 - 1 - 69 - 3 -
Niepełnosprawni 16 4 7 - 127 54 11 5
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3477 1578 1345 598 267 122
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 555 260 198 101 77 31

z tego

po raz pierwszy 83 36 37 20 7 1
po raz kolejny 472 224 161 81 70 30

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - 1 1
po robotach publicznych 38 7 23 4 6 -
po stażu 52 33 15 11 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 103 59 32 20 9 6
po pracach społecznie użytecznych 3 3 3 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 422 192 137 61

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 150 62 47 17

z tego

niesubsydiowanej 105 44 31 12
w tym pracy sezonowej 68 25 18 5
subsydiowanej 45 18 16 5

z tego

prac interwencyjnych 3 2 - -
robót publicznych 13 6 6 -
podjęcia działalności gospodarczej 16 6 7 4
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 13 4 3 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 61 36 18 9
rozpoczęcie stażu 20 11 6 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 2 1 1 1
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 126 48 43 18
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 25 12 10 5
podjęcia nauki 20 14 8 7
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 1 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 14 6 3 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3610 1646 1406 638
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 652 313 343 160

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 853 407 762 272 2078 959
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 206 110 71 24 219 104
z tego po raz pierwszy 60 29 1 - X X
po robotach publicznych 146 81 70 24 219 104

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 4 - 13 2 10 5
po stażu 32 23 4 1 7 6
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 33 15 6 6 49 29
po pracach społecznie użytecznych - - - - 3 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 149 65 42 18 163 77

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 50 17 10 4 54 21

z tego

niesubsydiowanej 35 12 7 3 41 16
w tym pracy sezonowej 26 8 5 2 26 9
subsydiowanej 15 5 3 1 13 5
z tego prac interwencyjnych - - 1 - 2 1
robót publicznych 5 2 2 1 5 2
podjęcia działalności gospodarczej 7 2 - - 2 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 - - 4 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 17 8 3 3 28 21
rozpoczęcia stażu 11 8 2 - 3 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - 1 - 2 1
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 43 16 10 4 49 22
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 3 - 4 2 14 7
podjęcia nauki 20 14 - - 1 -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 3 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 1 - -
innych 5 2 8 3 11 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 14 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 896 445 791 278 2134 986
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 369 173 91 32 243 120
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 96 44
zatrudnione przy robotach publicznych 8 3
odbywające szkolenie 5 2
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5 2
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 99 45
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 72 32
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu - -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 6 2
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 10 2
pobierający rentę szkoleniową 42 34
pobierający świadczenie szkoleniowe 42 34
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 46 24 8 7
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 38 16 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 8 8 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 8 8 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 - - 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - - 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 8 4 - -