Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 447 175 116 53 3733 1687 314 126
w tym
osoby
poprzednio pracujące 336 120 94 39 2839 1201 314 126
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
13 4 1 - 84 44 31 15
dotychczas nie pracujące 111 55 22 14 894 486 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 167 64 38 16 1477 663 90 32
w tym posiadający gospodarstwo rolne 4 1 1 - 67 33 9 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 40 21 12 8 243 129 7 5
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - - - 5 4 - -
Cudzoziemcy 483 179 95 42 3493 1554 235 77
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 162 73 39 21 926 455 33 12

W tym

Do 25 roku życia 16 11 4 4 61 40 4 3
długotrwale bezrobotne 205 80 35 14 2215 1017 5 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 33 X 6 X 421 X 4
Powyżej 50 roku życia 61 21 5 1 823 292 111 33
Bez kwalifikacji zawodowych 91 38 14 7 957 499 35 13
Bez doświadczenia zawodowego 148 77 32 22 1151 616 - -
Bez wykształcenia średniego 226 61 45 9 2202 784 157 39
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 24 17 3 3 255 212 13 11
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - - - 73 - 3 -
Niepełnosprawni 8 4 2 - 126 55 9 4
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3610 1646 1406 638 291 130
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 447 175 167 64 69 19

z tego

po raz pierwszy 69 29 23 10 14 6
po raz kolejny 378 146 144 54 55 13

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 18 1 15 - 8 1
po stażu 71 43 28 17 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 26 7 10 2 3 1
po pracach społecznie użytecznych 2 - 2 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 324 134 96 39

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 116 53 38 16

z tego

niesubsydiowanej 94 46 27 13
w tym pracy sezonowej 49 23 16 10
subsydiowanej 22 7 11 3

z tego

prac interwencyjnych 1 - 1 -
robót publicznych 2 2 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 8 1 5 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 11 4 4 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 51 27 13 7
rozpoczęcie stażu 1 - 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 - 1 -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 117 36 34 9
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 25 13 8 6
podjęcia nauki 2 1 1 1
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 2 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 6 2 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3733 1687 1477 663
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 670 314 349 160

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 896 445 791 278 2134 986
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 162 73 61 21 205 80
z tego po raz pierwszy 43 17 3 - X X
po robotach publicznych 119 56 58 21 205 80

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 - 7 - 3 -
po stażu 49 29 1 - 15 10
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 - 4 1 11 4
po pracach społecznie użytecznych - - 1 - 2 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 119 56 29 7 124 49

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 39 21 5 1 35 14

z tego

niesubsydiowanej 35 20 5 1 31 13
w tym pracy sezonowej 21 11 5 1 17 7
subsydiowanej 4 1 - - 4 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - - 2 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 - - 1 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 16 12 7 2 22 14
rozpoczęcia stażu 1 - - - 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 - 1 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 49 17 10 3 48 12
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 12 5 3 - 11 8
podjęcia nauki 1 1 - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych - - 1 - 5 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 13 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 926 455 823 292 2215 1017
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 376 171 91 31 249 120
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 99 45
zatrudnione przy robotach publicznych 4 2
odbywające szkolenie 5 -
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4 -
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 -
rozpoczęcia szkolenia 98 47
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 69 33
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu - -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 7 3
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 5 4
pobierający rentę szkoleniową 36 20
pobierający świadczenie szkoleniowe 36 20
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 55 28 4 23
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 51 24 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 4 4 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 4 4 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 6 - 1 6
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -