Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 574 269 128 59 4016 1821 356 127
w tym
osoby
poprzednio pracujące 408 169 94 38 3040 1285 356 127
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
10 3 4 1 87 44 34 15
dotychczas nie pracujące 166 100 34 21 976 536 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 193 81 46 23 1571 696 115 32
w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 1 2 1 68 33 11 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 71 45 18 11 276 152 7 5
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1 - - - 6 4 - -
Cudzoziemcy 578 272 109 52 3764 1682 275 81
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 264 148 53 28 1057 531 38 12

W tym

Do 25 roku życia 13 12 5 5 64 42 4 3
długotrwale bezrobotne 191 89 33 13 2306 1063 5 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 46 X 5 X 452 X 5
Powyżej 50 roku życia 63 20 7 4 856 299 120 35
Bez kwalifikacji zawodowych 126 72 13 9 1029 545 45 13
Bez doświadczenia zawodowego 238 144 50 31 1270 689 - -
Bez wykształcenia średniego 266 75 35 7 2351 829 194 43
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 33 26 5 2 275 227 14 11
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - - - 76 - 4 -
Niepełnosprawni 11 5 2 2 130 56 8 3
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3733 1687 1477 663 314 126
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 574 269 193 81 97 20

z tego

po raz pierwszy 65 24 27 11 18 7
po raz kolejny 509 245 166 70 79 13

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 1 - - 1 -
po stażu 168 124 59 42 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 64 38 12 6 5 -
po pracach społecznie użytecznych 5 3 4 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 291 135 99 48

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 128 59 46 23

z tego

niesubsydiowanej 90 47 34 20
w tym pracy sezonowej 55 30 19 12
subsydiowanej 38 12 12 3

z tego

prac interwencyjnych 3 2 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 9 5 3 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 26 5 9 3
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 4 1 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 123 51 43 18
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 26 15 5 4
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 2 - -
innych 8 7 4 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4016 1821 1571 696
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 695 319 359 162

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 926 455 823 292 2215 1017
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 264 148 63 20 191 89
z tego po raz pierwszy 39 15 11 4 X X
po robotach publicznych 225 133 52 16 191 89

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 2 - - -
po stażu 131 98 1 1 33 21
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 22 13 5 3 30 21
po pracach społecznie użytecznych - - 2 1 4 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 124 66 30 13 100 43

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 53 28 7 4 33 13

z tego

niesubsydiowanej 43 24 3 2 23 11
w tym pracy sezonowej 24 13 - - 17 7
subsydiowanej 10 4 4 2 10 2
z tego prac interwencyjnych 1 1 1 - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 1 1 3 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 8 3 2 1 7 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 3 - 1 1 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 59 32 11 3 49 21
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 5 6 2 11 5
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 2 - -
innych 1 1 3 1 6 4
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1057 531 856 299 2306 1063
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 387 176 100 34 251 120
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 98 47
zatrudnione przy robotach publicznych 2 1
odbywające szkolenie 7 1
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5 -
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 2 1
rozpoczęcia szkolenia 93 47
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 62 30
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu - -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 7 3
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 8 2
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe 1 -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 42 31 2 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 41 30 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 1 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 1 1 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -