Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 587 294 111 52 4345 1993 437 174
w tym
osoby
poprzednio pracujące 480 243 88 43 3325 1440 437 174
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
15 11 1 1 97 51 45 23
dotychczas nie pracujące 107 51 23 9 1020 553 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 206 91 29 10 1704 756 141 44
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 2 2 1 72 34 11 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 62 37 12 5 307 172 10 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 16 13 5 3 69 48 5 3
Cudzoziemcy 4 4 - - 10 8 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 622 295 98 44 4061 1834 330 111

W tym

Do 25 roku życia 174 91 36 13 1139 579 49 20
długotrwale bezrobotne 272 146 38 17 2476 1162 6 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 41 X 3 X 418 X 4
Powyżej 50 roku życia 103 44 10 3 923 330 132 45
Bez kwalifikacji zawodowych 132 69 16 8 1107 584 59 22
Bez doświadczenia zawodowego 162 85 36 19 1343 726 - -
Bez wykształcenia średniego 315 124 46 13 2535 909 224 59
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 42 35 8 8 301 250 20 14
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 12 - - - 86 - 4 -
Niepełnosprawni 15 10 5 1 136 65 10 4
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4016 1821 1571 696 356 127
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 587 294 206 91 139 66

z tego

po raz pierwszy 86 32 26 7 21 8
po raz kolejny 501 262 180 84 118 58

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 33 13 21 8 3 -
po stażu 35 27 11 9 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych 75 57 8 8
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 258 122 73 31

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 111 52 29 10

z tego

niesubsydiowanej 104 50 27 10
w tym pracy sezonowej 75 39 20 7
subsydiowanej 7 2 2 -

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 1 - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 2 1 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 2 - 2 -
rozpoczęcie stażu 2 2 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 90 41 26 9
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 32 18 10 8
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 1 - -
innych 18 8 4 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4345 1993 1704 756
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 745 335 375 167

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1057 531 856 299 2306 1063
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 174 91 103 44 272 146
z tego po raz pierwszy 44 16 10 5 X X
po robotach publicznych 130 75 93 39 272 146

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 6 2 12 3 18 8
po stażu 26 20 1 1 6 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych 3 2 28 15 73 56
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 85 39 36 13 102 47

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 36 13 10 3 38 17

z tego

niesubsydiowanej 33 13 9 3 38 17
w tym pracy sezonowej 27 11 7 2 29 14
subsydiowanej 3 - 1 - - -
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - 1 - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 - - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - 1 - - -
rozpoczęcia stażu 1 1 - - 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 39 19 14 8 41 21
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 4 2 - 12 5
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 1 - -
innych 3 2 7 1 10 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1139 579 923 330 2476 1162
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 414 185 104 37 263 129
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 7
zatrudnione przy robotach publicznych 8 6
odbywające szkolenie 1 -
odbywające staż 49 35
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 6 4
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 93 47
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 90 44

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 63 30
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 7 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 2 1 8 3
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 3 1 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 3 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 -