Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 291 104 89 36 4384 2011 456 182
w tym
osoby
poprzednio pracujące 233 81 75 29 3367 1462 456 182
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 1 2 1 98 50 45 21
dotychczas nie pracujące 58 23 14 7 1017 549 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 100 39 23 13 1720 762 150 48
w tym posiadający gospodarstwo rolne 9 3 - - 80 36 10 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 24 10 11 5 307 171 9 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 3 3 4 3 64 45 4 2
Cudzoziemcy - - 1 - 8 7 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 349 121 73 31 4092 1842 332 110

W tym

Do 25 roku życia 99 35 24 11 1149 582 51 22
długotrwale bezrobotne 159 59 31 14 2525 1176 4 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 19 X 2 X 429 X 4
Powyżej 50 roku życia 40 12 8 - 935 336 131 45
Bez kwalifikacji zawodowych 56 17 6 4 1113 581 58 21
Bez doświadczenia zawodowego 82 28 23 14 1339 718 - -
Bez wykształcenia średniego 158 37 32 9 2560 909 222 57
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 20 16 3 3 314 259 23 14
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 8 - 1 - 87 - 4 -
Niepełnosprawni 9 4 1 - 135 64 11 5
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4345 1993 1704 756 437 174
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 291 104 100 39 60 21

z tego

po raz pierwszy 50 17 23 8 9 4
po raz kolejny 241 87 77 31 51 17

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 1 1 - -
po robotach publicznych 2 - 2 - - -
po stażu 4 4 3 3 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 1 1 - - - -
po szkoleniu 5 - 2 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 252 86 84 33

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 89 36 23 13

z tego

niesubsydiowanej 84 33 21 12
w tym pracy sezonowej 77 32 19 12
subsydiowanej 5 3 2 1

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 2 1 1 1
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 3 2 1 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 9 1 3 1
rozpoczęcie stażu 8 4 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 3 3 3
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 100 23 36 6
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 26 12 8 4
podjęcia nauki 2 - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 14 7 8 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4384 2011 1720 762
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 743 336 379 169

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1139 579 923 330 2476 1162
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 99 35 40 12 159 59
z tego po raz pierwszy 30 11 3 - X X
po robotach publicznych 69 24 37 12 159 59

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - 1 1
po raz kolejny (od 1990) - - 1 - 1 -
po stażu 2 2 - - 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - 1 1
po szkoleniu 1 - 1 - 3 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 77 27 28 6 110 45

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 24 11 8 - 31 14

z tego

niesubsydiowanej 24 11 7 - 30 13
w tym pracy sezonowej 20 10 7 - 30 13
subsydiowanej - - 1 - 1 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 1 - 1 1
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 3 - 1 - 2 -
rozpoczęcia stażu 7 3 - - 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 1 3 3
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 32 8 10 - 47 12
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 4 2 3 3 14 8
podjęcia nauki 2 - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 5 3 5 2 11 6
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1149 582 935 336 2525 1176
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 406 185 104 35 266 129
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 8 6
zatrudnione przy robotach publicznych 7 6
odbywające szkolenie 4 1
odbywające staż 53 35
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 5 3
odbywające prace społecznie użyteczne 3 3


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 90 44
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 2 -
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 90 44

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 65 30
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 7 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 10 3 13 3
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 22 11 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 22 11 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -