Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 250 111 161 60 4190 1952 416 170
w tym
osoby
poprzednio pracujące 190 82 141 49 3199 1407 416 170
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 2 7 2 92 48 43 19
dotychczas nie pracujące 60 29 20 11 991 545 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 72 32 46 11 1651 750 132 48
w tym posiadający gospodarstwo rolne 3 2 2 1 78 37 7 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 27 10 11 3 296 167 9 5
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 9 4 5 2 67 47 4 2
Cudzoziemcy - - - - 8 7 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 317 141 137 51 3926 1797 309 110

W tym

Do 25 roku życia 96 41 49 20 1083 554 50 22
długotrwale bezrobotne 135 67 58 24 2447 1151 1 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 15 X 10 X 487 X 6
Powyżej 50 roku życia 49 19 21 10 915 325 123 43
Bez kwalifikacji zawodowych 51 21 28 16 1237 661 74 31
Bez doświadczenia zawodowego 85 41 35 15 1300 713 - -
Bez wykształcenia średniego 112 34 76 20 2428 876 193 50
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 18 15 14 10 301 253 19 11
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 7 - - - 86 - 5 -
Niepełnosprawni 9 3 1 1 138 64 12 6
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4384 2011 1720 762 456 182
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 250 111 72 32 33 19

z tego

po raz pierwszy 51 23 24 9 11 8
po raz kolejny 199 88 48 23 22 11

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - 1 - - -
po robotach publicznych 4 4 - - - -
po stażu 7 7 3 3 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 1 2 1 2 1
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 444 170 141 44

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 161 60 46 11

z tego

niesubsydiowanej 144 53 40 8
w tym pracy sezonowej 112 43 33 6
subsydiowanej 17 7 6 3

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 7 5 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 1 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 9 2 4 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 7 - 3 -
rozpoczęcie stażu 57 34 26 15
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 28 22 4 3
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 1 - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 123 25 43 8
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 49 18 13 4
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 2 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - 1 -
innych 11 7 5 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4190 1952 1651 750
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 734 339 378 168

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1149 582 935 336 2525 1176
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 96 41 49 19 135 67
z tego po raz pierwszy 26 10 3 2 X X
po robotach publicznych 70 31 46 17 135 67

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 1 1 1 1 1
po stażu 5 5 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 149 61 69 30 213 92

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 49 20 21 10 58 24

z tego

niesubsydiowanej 42 17 16 8 54 22
w tym pracy sezonowej 35 14 13 7 42 16
subsydiowanej 7 3 5 2 4 2
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych 1 1 4 2 3 2
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 6 2 1 - 1 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 4 - - - 2 -
rozpoczęcia stażu 40 24 11 5 32 17
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 10 6 25 21
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 1 - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 36 7 10 - 56 11
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 18 9 7 3 25 10
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 4 2 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 - - -
innych 1 - 3 3 11 7
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 13 8 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1083 554 915 325 2447 1151
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 388 181 105 36 273 131
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 6
zatrudnione przy robotach publicznych 10 7
odbywające szkolenie 6 -
odbywające staż 101 60
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 5 3
odbywające prace społecznie użyteczne 30 24


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 90 44
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 90 45

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 66 32
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 7 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 5 1 10 3
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 46 24 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 46 24 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -