Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 244 102 233 81 3923 1834 363 164
w tym
osoby
poprzednio pracujące 193 81 203 63 3004 1336 363 164
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
12 8 5 1 95 54 45 23
dotychczas nie pracujące 51 21 30 18 919 498 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 74 30 99 33 1534 708 108 43
w tym posiadający gospodarstwo rolne 3 - 6 - 75 37 5 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 17 9 15 8 239 138 7 5
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 7 4 5 4 60 41 2 2
Cudzoziemcy - - 1 1 7 6 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 273 112 210 72 3657 1679 257 106

W tym

Do 25 roku życia 70 28 51 19 963 495 37 18
długotrwale bezrobotne 126 49 73 28 2369 1100 2 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 13 X 15 X 462 X 6
Powyżej 50 roku życia 41 17 44 12 875 311 109 43
Bez kwalifikacji zawodowych 54 25 44 16 1156 620 61 30
Bez doświadczenia zawodowego 62 24 41 22 1203 651 - -
Bez wykształcenia średniego 114 34 128 27 2279 831 166 51
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 20 17 18 13 283 242 22 16
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 3 - 1 - 83 - 4 -
Niepełnosprawni 10 3 7 5 132 58 10 4
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4190 1952 1651 750 416 170
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 244 102 74 30 61 27

z tego

po raz pierwszy 42 19 10 5 15 11
po raz kolejny 202 83 64 25 46 16

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - - - - -
po robotach publicznych 4 3 - - 4 3
po stażu 15 8 5 3 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 23 5 10 2 3 -
po pracach społecznie użytecznych 4 4 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 511 220 191 72

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 233 81 99 33

z tego

niesubsydiowanej 206 72 87 30
w tym pracy sezonowej 177 65 82 28
subsydiowanej 27 9 12 3

z tego

prac interwencyjnych 3 2 - -
robót publicznych 12 1 7 -
podjęcia działalności gospodarczej 5 3 3 2
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 7 3 2 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 26 11 9 4
rozpoczęcie stażu 61 43 18 14
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 6 5 - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 11 8 3 -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 89 28 27 7
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 72 35 34 14
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 2 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 2 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 5 5 - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3923 1834 1534 708
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 697 322 346 156

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1083 554 915 325 2447 1151
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 70 28 41 17 126 49
z tego po raz pierwszy 13 4 9 7 X X
po robotach publicznych 57 24 32 10 126 49

W tym

po pracach interwencyjnych - - 1 - 1 -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 1 - -
po stażu 8 6 2 - 1 -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 7 - 3 - 8 2
po pracach społecznie użytecznych - - 1 1 4 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 178 81 81 31 204 100

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 51 19 44 12 73 28

z tego

niesubsydiowanej 47 18 36 9 67 25
w tym pracy sezonowej 37 15 33 9 57 22
subsydiowanej 4 1 8 3 6 3
z tego prac interwencyjnych 1 1 1 - 1 -
robót publicznych 1 - 4 - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej - - 1 1 3 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - 2 2 1 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 9 4 3 - 9 5
rozpoczęcia stażu 42 30 8 5 15 10
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 2 1 - - 4 4
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 4 2 10 8
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 49 17 7 3 41 15
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 22 8 7 4 43 22
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 5 2 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 2 2 1 1 5 5
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 963 495 875 311 2369 1100
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 345 162 109 43 270 128
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 5 4
zatrudnione przy robotach publicznych 11 5
odbywające szkolenie 9 6
odbywające staż 147 95
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 10 8
odbywające prace społecznie użyteczne 38 29


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 90 45
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 88 43

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 65 29
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 7 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 5 2 9 3
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 42 21 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 42 21 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -