Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 245 103 246 100 3703 1732 310 155
w tym
osoby
poprzednio pracujące 185 74 200 78 2820 1258 310 155
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
4 2 3 1 92 53 43 23
dotychczas nie pracujące 60 29 46 22 883 474 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 75 31 92 38 1443 668 88 42
w tym posiadający gospodarstwo rolne 2 - 6 - 65 35 5 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 32 16 15 9 145 80 7 5
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 11 5 5 5 60 37 2 2
Cudzoziemcy 1 - - - 8 6 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 275 117 208 86 3460 1584 224 101

W tym

Do 25 roku życia 84 30 77 32 890 445 34 18
długotrwale bezrobotne 121 57 79 36 2309 1072 7 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 21 X 19 X 441 X 6
Powyżej 50 roku życia 39 13 36 11 840 297 97 39
Bez kwalifikacji zawodowych 61 35 38 22 1109 587 55 30
Bez doświadczenia zawodowego 78 35 60 32 1155 616 - -
Bez wykształcenia średniego 100 31 103 31 2150 779 132 44
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 20 18 15 13 266 229 20 17
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 - 2 - 80 - 4 -
Niepełnosprawni 6 5 3 1 131 62 11 5
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3923 1834 1534 708 363 164
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 245 103 75 31 40 19

z tego

po raz pierwszy 64 24 18 5 10 3
po raz kolejny 181 79 57 26 30 16

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - 1 1
po robotach publicznych 1 1 1 1 1 1
po stażu 2 1 1 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 23 11 8 3 3 1
po pracach społecznie użytecznych 6 5 5 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 465 205 166 71

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 246 100 92 38

z tego

niesubsydiowanej 200 86 67 31
w tym pracy sezonowej 171 79 60 28
subsydiowanej 46 14 25 7

z tego

prac interwencyjnych 1 - - -
robót publicznych 7 1 6 1
podjęcia działalności gospodarczej 26 7 12 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 12 6 7 3
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 32 21 11 6
rozpoczęcie stażu 10 5 4 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 2 2 - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 6 4 5 4
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 104 41 31 11
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 43 24 17 9
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 2 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 1 1 -
innych 13 4 5 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3703 1732 1443 668
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 685 311 331 146

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 963 495 875 311 2369 1100
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 84 30 39 13 121 57
z tego po raz pierwszy 41 14 7 1 X X
po robotach publicznych 43 16 32 12 121 57

W tym

po pracach interwencyjnych - - 1 1 - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 1 1 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 9 4 - - 8 6
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - - 4 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 148 73 74 27 181 85

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 77 32 36 11 79 36

z tego

niesubsydiowanej 57 29 32 10 71 32
w tym pracy sezonowej 49 26 26 8 62 29
subsydiowanej 20 3 4 1 8 4
z tego prac interwencyjnych 1 - - - - -
robót publicznych 1 - 4 1 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 10 - - - 4 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 8 3 - - 2 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 12 7 4 4 12 11
rozpoczęcia stażu 5 3 3 2 3 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 2 2 - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 1 - 3 3
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 37 22 8 1 47 15
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 5 8 4 25 15
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 3 2 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 1 - -
innych 4 1 7 1 10 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 890 445 840 297 2309 1072
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 341 151 110 43 264 125
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 5
zatrudnione przy robotach publicznych 19 5
odbywające szkolenie 17 16
odbywające staż 154 98
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 12 10
odbywające prace społecznie użyteczne 36 27


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 88 43
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 5 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 81 40

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 60 27
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 6 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 5 1 10 3
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 37 21 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 37 21 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -