Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 294 151 176 88 3612 1717 316 149
w tym
osoby
poprzednio pracujące 218 104 152 76 2737 1235 314 149
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
13 6 3 2 98 55 49 25
dotychczas nie pracujące 76 47 24 12 875 482 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 89 52 52 27 1409 666 83 41
w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 1 2 2 65 33 8 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 33 16 8 4 96 56 5 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 3 2 5 2 41 23 1 1
Cudzoziemcy 1 1 - - 8 7 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 339 174 153 77 3376 1576 226 97

W tym

Do 25 roku życia 104 53 41 18 882 454 35 18
długotrwale bezrobotne 161 88 78 44 2283 1077 6 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 29 X 11 X 439 X 5
Powyżej 50 roku życia 59 31 22 8 842 307 97 38
Bez kwalifikacji zawodowych 80 53 36 21 1077 585 52 28
Bez doświadczenia zawodowego 94 57 34 19 1133 622 2 -
Bez wykształcenia średniego 129 58 73 31 2082 773 136 44
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 11 10 14 13 254 220 22 18
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 3 - 1 - 73 - 4 -
Niepełnosprawni 8 5 6 4 131 62 11 6
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3703 1732 1443 668 310 155
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 294 151 89 52 65 24

z tego

po raz pierwszy 70 35 24 16 19 8
po raz kolejny 224 116 65 36 46 16

z tego

po pracach interwencyjnych 2 2 1 1 1 1
po robotach publicznych 2 - 1 - 1 -
po stażu 6 4 2 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 2 2 1 1 - -
po szkoleniu 16 16 5 5 1 1
po pracach społecznie użytecznych 5 5 4 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 385 166 123 54

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 176 88 52 27

z tego

niesubsydiowanej 139 79 45 26
w tym pracy sezonowej 118 68 39 22
subsydiowanej 37 9 7 1

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 4 1 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 19 5 1 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 14 3 4 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 2 2 - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 6 5 3 2
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 143 46 43 16
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 40 19 18 5
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 - -
innych 10 4 6 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3612 1717 1409 666
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 689 322 333 152

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 890 445 840 297 2309 1072
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 104 53 59 31 161 88
z tego po raz pierwszy 43 20 9 5 X X
po robotach publicznych 61 33 50 26 161 88

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 3 1 1 1 - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 2 2 - - - -
po szkoleniu 7 7 4 4 9 9
po pracach społecznie użytecznych - - 2 2 5 5
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 106 39 57 21 187 83

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 41 18 22 8 78 44

z tego

niesubsydiowanej 30 17 19 8 69 41
w tym pracy sezonowej 25 15 16 8 56 34
subsydiowanej 11 1 3 - 9 3
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 2 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 4 - 1 - 5 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 7 1 - - 4 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 1 1 - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 2 2 5 5
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 53 16 18 5 72 24
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 10 4 7 4 21 9
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 3 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 2 - -
innych 1 - 1 - 9 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 882 454 842 307 2283 1077
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 349 158 114 48 265 131
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 5 3
zatrudnione przy robotach publicznych 25 6
odbywające szkolenie 1 -
odbywające staż 146 95
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 10 8
odbywające prace społecznie użyteczne 37 27


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 81 40
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 82 40

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 60 26
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 5 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 6 5 7 3
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 1 1 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 1 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 8 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -