Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 335 147 135 70 3585 1698 275 131
w tym
osoby
poprzednio pracujące 246 109 110 54 2710 1226 273 131
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
4 3 5 1 91 53 42 22
dotychczas nie pracujące 89 38 25 16 875 472 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 112 42 30 17 1415 655 68 36
w tym posiadający gospodarstwo rolne 2 1 1 - 60 30 9 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 41 19 5 3 111 61 4 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 17 11 3 1 43 27 - -
Cudzoziemcy - - - - 8 7 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 381 166 111 58 3363 1561 198 86

W tym

Do 25 roku życia 113 38 44 27 877 428 34 17
długotrwale bezrobotne 182 96 54 28 2271 1077 6 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 19 X 10 X 425 X 2
Powyżej 50 roku życia 58 26 20 7 829 298 91 34
Bez kwalifikacji zawodowych 90 41 24 16 1074 574 48 26
Bez doświadczenia zawodowego 120 48 40 27 1136 602 2 -
Bez wykształcenia średniego 157 49 39 16 2064 760 117 35
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 22 18 6 5 259 224 20 18
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 - 1 - 75 - 4 -
Niepełnosprawni 17 10 2 1 137 63 14 8
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3612 1717 1409 666 316 149
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 335 147 112 42 51 32

z tego

po raz pierwszy 61 23 24 10 9 4
po raz kolejny 274 124 88 32 42 28

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 12 7 3 2 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 14 7 - - - -
po pracach społecznie użytecznych 3 3 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 362 166 106 53

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 135 70 30 17

z tego

niesubsydiowanej 116 60 23 13
w tym pracy sezonowej 93 50 16 10
subsydiowanej 19 10 7 4

z tego

prac interwencyjnych 3 2 2 1
robót publicznych 1 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 6 3 3 2
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 9 4 2 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 34 7 2 -
rozpoczęcie stażu 1 1 - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 2 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 126 45 44 17
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 40 30 23 18
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 2 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 2 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 3 - -
innych 13 4 6 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3585 1698 1415 655
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 684 322 331 150

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 882 454 842 307 2283 1077
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 113 38 58 26 182 96
z tego po raz pierwszy 44 15 4 2 X X
po robotach publicznych 69 23 54 24 182 96

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 9 4 - - 3 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 11 7 12 7
po pracach społecznie użytecznych - - 1 1 3 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 101 53 71 35 194 96

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 44 27 20 7 54 28

z tego

niesubsydiowanej 39 25 15 6 45 24
w tym pracy sezonowej 34 22 12 6 36 20
subsydiowanej 5 2 5 1 9 4
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - 1 -
robót publicznych - - 1 1 1 1
podjęcia działalności gospodarczej - - 3 - 4 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 1 1 - 3 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 6 - 14 7 20 7
rozpoczęcia stażu - - - - 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 2 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 36 16 17 9 73 31
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 13 10 8 5 30 22
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 2 1 3 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 5 3 - -
innych 2 - 3 1 9 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 17 11 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 877 428 829 298 2271 1077
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 353 159 115 47 263 134
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 4
zatrudnione przy robotach publicznych 27 6
odbywające szkolenie 21 -
odbywające staż 134 89
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 10 8
odbywające prace społecznie użyteczne 35 25


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 82 40
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 9 7
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 11 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 5 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 6 3
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 80 43

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 64 31
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 11 6 13 6
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 33 8 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 33 8 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 8 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -