Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 391 181 103 52 3708 1758 299 146
w tym
osoby
poprzednio pracujące 296 134 87 44 2799 1266 297 146
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 3 3 2 93 51 41 22
dotychczas nie pracujące 95 47 16 8 909 492 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 124 57 33 17 1441 671 70 40
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 3 1 - 64 31 11 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 54 32 7 5 155 88 5 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 17 10 3 2 55 34 2 1
Cudzoziemcy 1 1 - - 7 6 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 418 189 90 43 3464 1613 213 97

W tym

Do 25 roku życia 142 65 28 16 924 447 33 17
długotrwale bezrobotne 190 90 43 17 2332 1115 7 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 27 X 3 X 441 X 3
Powyżej 50 roku życia 63 27 18 8 838 299 96 37
Bez kwalifikacji zawodowych 94 49 22 15 1085 576 54 28
Bez doświadczenia zawodowego 128 66 24 14 1181 629 2 -
Bez wykształcenia średniego 195 69 37 11 2109 780 131 45
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 34 30 4 4 284 245 25 22
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 - 1 - 74 - 3 -
Niepełnosprawni 16 7 4 2 146 67 15 9
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3585 1698 1415 655 275 131
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 391 181 124 57 68 37

z tego

po raz pierwszy 70 35 30 15 9 5
po raz kolejny 321 146 94 42 59 32

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 1 2 1 - -
po stażu 52 33 24 15 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 21 - 2 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 28 22 3 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 268 121 98 41

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 103 52 33 17

z tego

niesubsydiowanej 90 48 32 17
w tym pracy sezonowej 77 42 30 16
subsydiowanej 13 4 1 -

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 1 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 11 3 1 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 9 7 3 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 2 1 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 95 31 36 12
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 30 14 15 4
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 4 3 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 3 - -
innych 20 9 9 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3708 1758 1441 671
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 719 345 347 162

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 877 428 829 298 2271 1077
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 142 65 63 27 190 90
z tego po raz pierwszy 50 26 4 1 X X
po robotach publicznych 92 39 59 26 190 90

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 2 - 2 1
po stażu 34 23 9 4 22 10
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 6 - 3 - 10 -
po pracach społecznie użytecznych - - 13 8 25 21
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 84 37 54 26 129 52

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 28 16 18 8 43 17

z tego

niesubsydiowanej 25 16 13 6 36 14
w tym pracy sezonowej 21 15 12 5 33 13
subsydiowanej 3 - 5 2 7 3
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 1 - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - 1 1 1 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 - 3 1 6 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 7 5 - - 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 1 2 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 39 14 13 2 51 16
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 9 1 7 6 16 8
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 4 3 4 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 4 3 - -
innych 1 1 7 3 12 5
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 11 9 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 924 447 838 299 2332 1115
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 377 175 115 46 271 138
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 4
zatrudnione przy robotach publicznych 27 6
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 91 63
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 10 8
odbywające prace społecznie użyteczne 9 5


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 80 43
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 5 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 5 4
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 80 40

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 65 29
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 5 4 11 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 2 - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 2 - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 7 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -