Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 493 239 154 89 3815 1829 323 161
w tym
osoby
poprzednio pracujące 358 168 131 76 2873 1316 321 161
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
13 4 3 3 99 51 46 21
dotychczas nie pracujące 135 71 23 13 942 513 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 181 83 40 25 1496 693 72 38
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 2 - - 67 32 12 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 89 43 10 7 223 123 9 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 22 16 2 2 66 41 5 3
Cudzoziemcy 1 1 1 1 8 7 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 514 236 121 71 3574 1675 239 111

W tym

Do 25 roku życia 211 101 41 23 986 481 34 17
długotrwale bezrobotne 171 79 58 35 2335 1121 6 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 29 X 12 X 442 X 3
Powyżej 50 roku życia 73 24 18 8 862 307 115 43
Bez kwalifikacji zawodowych 120 64 23 17 1114 588 61 33
Bez doświadczenia zawodowego 176 93 38 23 1218 657 3 1
Bez wykształcenia średniego 214 71 53 21 2138 795 143 52
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 28 25 15 15 285 245 28 25
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - 2 - 75 - 3 -
Niepełnosprawni 7 2 1 1 149 68 17 9
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3708 1758 1441 671 299 146
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 493 239 181 83 75 43

z tego

po raz pierwszy 140 59 70 30 15 5
po raz kolejny 353 180 111 53 60 38

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 4 3 - - 1 1
po stażu 54 38 16 11 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 1 - - - -
po pracach społecznie użytecznych 4 3 2 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 386 168 126 61

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 154 89 40 25

z tego

niesubsydiowanej 141 81 35 21
w tym pracy sezonowej 98 54 25 13
subsydiowanej 13 8 5 4

z tego

prac interwencyjnych 3 3 2 2
robót publicznych 2 2 - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 3 3 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 10 1 3 -
rozpoczęcie stażu 30 16 15 8
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 3 2 2
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 131 35 46 16
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 45 20 14 8
podjęcia nauki 2 1 1 1
ukończenia 60/65 lat 4 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 5 1 3 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3815 1829 1496 693
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 789 374 389 180

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 924 447 838 299 2332 1115
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 211 101 73 24 171 79
z tego po raz pierwszy 100 41 13 1 X X
po robotach publicznych 111 60 60 23 171 79

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 1 3 2 2 1
po stażu 38 25 6 4 10 7
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 4 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 141 59 49 16 168 73

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 41 23 18 8 58 35

z tego

niesubsydiowanej 39 21 18 8 56 33
w tym pracy sezonowej 26 12 13 6 43 25
subsydiowanej 2 2 - - 2 2
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - 1 1
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 - - 1 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 6 - - - 2 -
rozpoczęcia stażu 19 11 3 1 7 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 1 3 3
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 54 15 12 2 66 17
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 20 9 6 2 24 11
podjęcia nauki 1 1 - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 4 1 3 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych - - 3 - 5 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 8 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 986 481 862 307 2335 1121
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 431 198 123 44 287 142
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 6
zatrudnione przy robotach publicznych 20 3
odbywające szkolenie 9 -
odbywające staż 63 41
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 10 8
odbywające prace społecznie użyteczne 8 5


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 80 40
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 79 40

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 63 28
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 17 10 23 12
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 34 15 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 9 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 25 14 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 8 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -