Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 402 188 128 66 3849 1851 329 171
w tym
osoby
poprzednio pracujące 313 152 109 55 2916 1346 327 171
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 5 3 - 96 52 43 21
dotychczas nie pracujące 89 36 19 11 933 505 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 156 72 46 27 1518 707 88 46
w tym posiadający gospodarstwo rolne 8 6 5 2 67 35 11 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 63 27 16 11 235 121 8 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 14 8 8 5 61 38 4 2
Cudzoziemcy - - - - 8 7 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 436 209 109 56 3605 1697 242 115

W tym

Do 25 roku życia 153 72 38 22 1005 492 42 20
długotrwale bezrobotne 179 99 41 21 2362 1153 2 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 22 X 3 X 454 X 4
Powyżej 50 roku życia 63 27 15 5 856 306 110 42
Bez kwalifikacji zawodowych 95 53 18 12 1108 585 65 31
Bez doświadczenia zawodowego 128 55 32 19 1228 657 3 1
Bez wykształcenia średniego 189 65 49 18 2164 808 140 54
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 16 13 7 5 285 245 25 21
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 8 - - - 78 - 2 -
Niepełnosprawni - - 1 - 134 60 16 8
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3815 1829 1496 693 323 161
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 402 188 156 72 71 41

z tego

po raz pierwszy 95 39 44 21 10 7
po raz kolejny 307 149 112 51 61 34

z tego

po pracach interwencyjnych 2 1 - - 1 -
po robotach publicznych 10 1 5 - 3 -
po stażu 11 8 3 3 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 6 4 1 1 - -
po szkoleniu 6 - 1 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 1 - 1 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 368 166 134 58

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 128 66 46 27

z tego

niesubsydiowanej 117 63 42 26
w tym pracy sezonowej 103 58 38 26
subsydiowanej 11 3 4 1

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 5 2 - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 1 3 1
inne 1 - 1 -
rozpoczęcie szkolenia 10 9 1 1
rozpoczęcie stażu 3 3 - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 153 42 60 16
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 34 19 12 4
podjęcia nauki 10 8 5 4
ukończenia 60/65 lat 1 - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 9 6 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 4 1 1
innych 14 9 7 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3849 1851 1518 707
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 799 371 392 182

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 986 481 862 307 2335 1121
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 153 72 63 27 179 99
z tego po raz pierwszy 66 26 5 2 X X
po robotach publicznych 87 46 58 25 179 99

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 1 - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 - 5 - - -
po stażu 3 3 3 2 3 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 2 1 1 - 2 2
po szkoleniu 6 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 125 55 69 28 152 67

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 38 22 15 5 41 21

z tego

niesubsydiowanej 36 21 12 5 37 19
w tym pracy sezonowej 30 20 11 4 33 17
subsydiowanej 2 1 3 - 4 2
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych 1 1 3 - 2 1
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - 2 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 1 7 6 6 6
rozpoczęcia stażu 1 1 - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 1 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 62 16 25 5 72 20
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 10 5 3 1 13 5
podjęcia nauki 9 7 - - 3 3
ukończenia 60/65 lat - - 1 - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 3 1 6 4
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 5 4 - -
innych 3 2 10 6 10 8
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1005 492 856 306 2362 1153
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 446 200 115 40 304 157
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 8 6
zatrudnione przy robotach publicznych 9 3
odbywające szkolenie 13 9
odbywające staż 55 36
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 4 4
odbywające prace społecznie użyteczne 10 6


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 79 40
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 6 4
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 76 39

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 60 28
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 4 3 19 11
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 7 7 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 7 7 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 8 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -