Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 372 144 107 46 4015 1905 370 184
w tym
osoby
poprzednio pracujące 320 127 86 36 3093 1412 368 184
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
9 3 2 1 100 50 46 20
dotychczas nie pracujące 52 17 21 10 922 493 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 138 52 27 10 1590 727 107 53
w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 1 - - 71 35 11 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 30 11 9 4 249 126 9 8
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 9 4 5 3 60 37 5 4
Cudzoziemcy 2 2 1 1 9 8 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 382 143 88 36 3737 1740 265 119

W tym

Do 25 roku życia 113 47 36 18 1022 493 44 20
długotrwale bezrobotne 157 60 32 13 2452 1184 4 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 18 X 5 X 455 X 3
Powyżej 50 roku życia 65 27 15 3 896 322 118 47
Bez kwalifikacji zawodowych 89 38 24 13 1148 597 77 33
Bez doświadczenia zawodowego 87 33 31 15 1228 650 3 1
Bez wykształcenia średniego 188 53 45 10 2253 833 162 57
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 30 24 4 4 305 261 24 20
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 5 - 1 - 84 - 2 -
Niepełnosprawni 6 2 1 1 134 57 14 6
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3849 1851 1518 707 329 171
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 372 144 138 52 82 34

z tego

po raz pierwszy 62 22 29 11 12 6
po raz kolejny 310 122 109 41 70 28

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - - - - -
po robotach publicznych 4 1 4 1 3 1
po stażu 4 3 1 - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 2 2 - - - -
po szkoleniu 5 1 3 - - -
po pracach społecznie użytecznych 5 2 3 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 206 90 66 32

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 107 46 27 10

z tego

niesubsydiowanej 88 44 20 10
w tym pracy sezonowej 76 38 17 8
subsydiowanej 19 2 7 -

z tego

prac interwencyjnych 1 - - -
robót publicznych 4 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 9 1 3 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 - 4 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 3 1 1 -
rozpoczęcie stażu 1 1 - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 64 26 27 17
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 17 7 6 2
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 2 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6 2 3 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 4 - -
innych 1 1 1 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4015 1905 1590 727
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 816 372 405 186

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1005 492 856 306 2362 1153
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 113 47 65 27 157 60
z tego po raz pierwszy 38 11 5 3 X X
po robotach publicznych 75 36 60 24 157 60

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 2 1 - -
po stażu 4 3 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 2 2 - - - -
po szkoleniu - - - - 3 -
po pracach społecznie użytecznych - - 3 1 4 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 87 40 25 11 67 29

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 36 18 15 3 32 13

z tego

niesubsydiowanej 30 17 13 3 28 12
w tym pracy sezonowej 29 17 11 3 24 10
subsydiowanej 6 1 2 - 4 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 1 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 4 1 1 - 2 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - - - 2 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - 1 -
rozpoczęcia stażu 1 1 - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 40 16 2 2 21 9
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 3 - - 6 4
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 2 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 - - 4 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 4 4 - -
innych 1 1 1 - - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1022 493 896 322 2452 1184
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 451 197 117 38 312 158
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 6
zatrudnione przy robotach publicznych 12 4
odbywające szkolenie 11 9
odbywające staż 51 33
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 2 2
odbywające prace społecznie użyteczne 5 4


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 76 39
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 9 6
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 82 44

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 65 32
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 4 15 8
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 8 - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 8 - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 2 9 8
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -