Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 343 121 111 57 4127 1915 402 188
w tym
osoby
poprzednio pracujące 285 98 89 43 3204 1427 402 188
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
4 1 3 2 96 46 40 14
dotychczas nie pracujące 58 23 22 14 923 488 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 110 35 35 18 1625 722 117 53
w tym posiadający gospodarstwo rolne 3 1 - - 73 35 12 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 38 14 16 12 265 126 8 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 11 5 8 7 61 34 5 4
Cudzoziemcy - - - - 9 8 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 376 134 89 42 3854 1760 298 128

W tym

Do 25 roku życia 103 33 43 22 1027 484 47 21
długotrwale bezrobotne 145 64 32 14 2505 1206 3 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 13 X 2 X 463 X 4
Powyżej 50 roku życia 72 27 10 2 931 333 125 49
Bez kwalifikacji zawodowych 67 26 24 13 1156 595 82 36
Bez doświadczenia zawodowego 78 33 37 24 1226 644 1 1
Bez wykształcenia średniego 184 40 31 5 2348 847 191 64
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 19 15 6 6 312 264 27 22
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - 1 - 89 - 2 -
Niepełnosprawni 14 8 1 - 138 64 16 8
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4015 1905 1590 727 370 184
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 343 121 110 35 88 27

z tego

po raz pierwszy 51 16 19 6 8 2
po raz kolejny 292 105 91 29 80 25

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - 1 1
po robotach publicznych 2 - 2 - - -
po stażu 8 5 4 3 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 10 9 1 1 2 2
po pracach społecznie użytecznych 2 2 2 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 231 111 75 40

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 111 57 35 18

z tego

niesubsydiowanej 90 49 31 15
w tym pracy sezonowej 70 37 22 10
subsydiowanej 21 8 4 3

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 1 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 12 5 2 2
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 3 2 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 5 3 3 3
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 65 25 16 9
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 26 12 12 5
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 2 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 14 6 4 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 3 2 2
innych 2 2 2 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4127 1915 1625 722
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 813 359 400 176

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1022 493 896 322 2452 1184
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 103 33 72 27 145 64
z tego po raz pierwszy 31 10 7 2 X X
po robotach publicznych 72 23 65 25 145 64

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 - - -
po stażu 7 4 - - 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 1 6 6 6 6
po pracach społecznie użytecznych - - 1 1 2 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 84 37 37 16 92 42

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 43 22 10 2 32 14

z tego

niesubsydiowanej 38 19 4 2 27 13
w tym pracy sezonowej 31 16 3 1 22 10
subsydiowanej 5 3 6 - 5 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 1 - - -
podjęcia działalności gospodarczej 4 2 4 - 3 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 1 - 2 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 2 2 2 - 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 1 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 30 10 5 3 29 13
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 1 5 3 15 6
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 2 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 8 3 9 4
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 4 3 - -
innych 2 2 - - 2 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 14 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1027 484 931 333 2505 1206
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 452 192 120 38 323 165
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 5
zatrudnione przy robotach publicznych 13 5
odbywające szkolenie 1 -
odbywające staż 48 31
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 2 2
odbywające prace społecznie użyteczne 4 3


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 82 44
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 6 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 1
rozpoczęcia szkolenia 2 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 82 43

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 64 31
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 3 3 10 7
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 9 8
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -