Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 485 167 97 40 4368 1990 476 184
w tym
osoby
poprzednio pracujące 401 129 86 38 3402 1475 476 184
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 3 4 1 94 48 41 14
dotychczas nie pracujące 84 38 11 2 966 515 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 176 50 28 7 1729 748 147 48
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 1 2 1 77 36 11 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 46 26 14 6 281 142 9 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 11 5 6 2 65 35 3 3
Cudzoziemcy - - - - 9 8 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 520 195 75 27 4081 1840 368 128

W tym

Do 25 roku życia 152 72 29 7 1088 525 50 24
długotrwale bezrobotne 181 78 25 9 2590 1247 3 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 17 X 4 X 469 X 5
Powyżej 50 roku życia 84 19 12 10 970 330 150 44
Bez kwalifikacji zawodowych 105 51 12 5 1207 621 88 35
Bez doświadczenia zawodowego 132 60 17 6 1299 683 2 2
Bez wykształcenia średniego 266 58 41 12 2492 873 247 61
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 21 18 1 1 323 272 29 25
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 2 - 1 - 83 - 1 -
Niepełnosprawni 13 6 5 3 141 66 17 7
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4127 1915 1625 722 402 188
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 485 167 176 50 143 37

z tego

po raz pierwszy 88 36 36 14 18 8
po raz kolejny 397 131 140 36 125 29

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 - - - 1 -
po stażu 4 4 2 2 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 4 3 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 244 92 72 24

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 97 40 28 7

z tego

niesubsydiowanej 91 39 27 7
w tym pracy sezonowej 51 20 17 3
subsydiowanej 6 1 1 -

z tego

prac interwencyjnych 1 - 1 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 1 - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 1 1 - -
rozpoczęcie stażu 6 3 4 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 71 23 18 7
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 39 15 12 5
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 16 6 6 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - - -
innych 13 4 4 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4368 1990 1729 748
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 861 385 424 187

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1027 484 931 333 2505 1206
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 152 72 84 19 181 78
z tego po raz pierwszy 48 25 14 2 X X
po robotach publicznych 104 47 70 17 181 78

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 - - -
po stażu 3 3 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - 1 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - 1 1 4 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 78 25 45 22 96 37

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 29 7 12 10 25 9

z tego

niesubsydiowanej 27 7 12 10 24 9
w tym pracy sezonowej 18 5 7 6 16 7
subsydiowanej 2 - - - 1 -
z tego prac interwencyjnych - - - - 1 -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - 1 1
rozpoczęcia stażu 5 2 - - 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 25 8 12 3 37 13
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 11 2 8 6 14 5
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 3 9 2 9 4
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 - - -
innych 4 3 3 1 9 4
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 13 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1088 525 970 330 2590 1247
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 466 211 132 41 342 171
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 6 4
zatrudnione przy robotach publicznych 12 4
odbywające szkolenie 1 1
odbywające staż 50 30
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 2 2
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 82 43
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 6 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 84 43

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 62 29
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 4 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 10 6 16 10
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 6 1 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 2 - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 4 1 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 9 8
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -