Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 300 92 102 58 4415 1961 483 176
w tym
osoby
poprzednio pracujące 241 72 90 50 3436 1454 483 176
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
4 - 1 1 95 44 42 12
dotychczas nie pracujące 59 20 12 8 979 507 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 109 28 25 13 1745 738 156 48
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 1 2 - 81 35 12 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 38 16 6 2 306 152 11 8
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 10 8 3 1 68 41 4 4
Cudzoziemcy - - - - 8 7 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 343 108 85 49 4113 1805 367 117

W tym

Do 25 roku życia 89 20 27 14 1083 498 49 20
długotrwale bezrobotne 152 58 29 22 2637 1251 8 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 11 X 8 X 467 X 7
Powyżej 50 roku życia 44 14 9 4 985 333 151 43
Bez kwalifikacji zawodowych 54 19 23 14 1202 608 76 30
Bez doświadczenia zawodowego 87 28 19 12 1323 675 3 3
Bez wykształcenia średniego 155 22 40 15 2539 859 249 57
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 6 3 8 7 312 259 20 18
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 11 - 1 - 93 - 2 -
Niepełnosprawni 11 5 3 1 146 67 16 8
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4368 1990 1729 748 476 184
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 300 92 109 28 71 25

z tego

po raz pierwszy 46 16 24 9 8 3
po raz kolejny 254 76 85 19 63 22

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 - - - 1 -
po stażu 2 2 1 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 6 1 4 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 253 121 93 38

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 102 58 25 13

z tego

niesubsydiowanej 98 55 24 12
w tym pracy sezonowej 71 40 17 8
subsydiowanej 4 3 1 1

z tego

prac interwencyjnych 2 2 1 1
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 2 1 - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 13 1 6 -
rozpoczęcie stażu 5 3 - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 3 3 3
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 70 28 30 10
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 40 16 17 6
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 2 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 7 3 2 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 10 6 10 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4415 1961 1745 738
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 849 372 420 183

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1088 525 970 330 2590 1247
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 89 20 44 14 152 58
z tego po raz pierwszy 31 8 4 2 X X
po robotach publicznych 58 12 40 12 152 58

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 - - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - 4 1
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 83 42 29 11 105 54

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 27 14 9 4 29 22

z tego

niesubsydiowanej 26 14 8 3 29 22
w tym pracy sezonowej 21 11 3 - 23 19
subsydiowanej 1 - 1 1 - -
z tego prac interwencyjnych - - 1 1 - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 3 - 2 1 5 1
rozpoczęcia stażu 3 2 - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 1 1 3 3
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 34 15 3 - 38 14
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 11 7 6 1 21 8
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 3 1 3 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 1 - -
innych 4 3 2 - 4 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 11 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1083 498 985 333 2637 1251
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 461 199 134 41 338 166
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 6 4
zatrudnione przy robotach publicznych 11 4
odbywające szkolenie 8 1
odbywające staż 52 31
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 2 2
odbywające prace społecznie użyteczne 3 3


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 84 43
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 3
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 85 42

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 64 30
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 10 7 20 13
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 11 - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 11 - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 8 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -