Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 287 126 113 57 4344 1902 440 158
w tym
osoby
poprzednio pracujące 230 109 95 49 3374 1409 440 158
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
4 4 2 1 90 44 37 13
dotychczas nie pracujące 57 17 18 8 970 493 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 96 38 40 20 1736 723 147 43
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 3 2 1 84 36 11 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 27 10 12 4 299 148 11 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 11 5 6 3 63 38 4 4
Cudzoziemcy - - - - 8 7 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 310 135 96 46 4034 1741 331 101

W tym

Do 25 roku życia 78 31 26 13 1045 465 38 13
długotrwale bezrobotne 155 75 32 17 2623 1223 7 4
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 22 X 2 X 469 X 9
Powyżej 50 roku życia 57 23 13 5 968 317 141 39
Bez kwalifikacji zawodowych 63 31 20 15 1187 589 72 27
Bez doświadczenia zawodowego 74 25 29 15 1302 653 2 2
Bez wykształcenia średniego 141 43 54 14 2502 834 229 51
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 19 18 9 5 304 256 21 19
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 2 - - - 88 - 1 -
Niepełnosprawni 9 4 1 - 146 68 15 9
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4415 1961 1745 738 483 176
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 287 126 96 38 46 26

z tego

po raz pierwszy 47 13 19 3 5 3
po raz kolejny 240 113 77 35 41 23

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych 2 2 - - - -
po stażu 13 7 5 3 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 28 11 9 5 3 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 358 185 105 53

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 113 57 40 20

z tego

niesubsydiowanej 102 51 34 18
w tym pracy sezonowej 76 40 25 13
subsydiowanej 11 6 6 2

z tego

prac interwencyjnych 3 3 1 1
robót publicznych 5 1 4 -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 2 2 1 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 31 10 14 5
rozpoczęcie stażu 39 31 12 11
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 25 20 1 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 72 22 17 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 51 30 18 10
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 2 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6 5 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 1 - -
innych 14 7 2 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4344 1902 1736 723
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 826 353 414 175

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1083 498 985 333 2637 1251
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 78 31 57 23 155 75
z tego po raz pierwszy 23 4 10 4 X X
po robotach publicznych 55 27 47 19 155 75

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 1 - -
po stażu 2 2 4 1 5 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 9 4 4 1 18 10
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 102 54 74 39 169 103

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 26 13 13 5 32 17

z tego

niesubsydiowanej 22 10 11 4 29 15
w tym pracy sezonowej 20 8 9 4 21 11
subsydiowanej 4 3 2 1 3 2
z tego prac interwencyjnych 1 1 1 1 1 1
robót publicznych 1 1 1 - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 - - 1 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 15 5 2 - 18 9
rozpoczęcia stażu 11 10 22 16 34 26
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 7 5 23 18
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 25 12 8 2 29 8
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 18 8 5 3 24 18
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 2 3 2 2 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 5 1 - -
innych 4 3 7 3 5 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 14 10 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1045 465 968 317 2623 1223
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 444 184 129 37 326 157
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 8 6
zatrudnione przy robotach publicznych 10 3
odbywające szkolenie 11 -
odbywające staż 78 55
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 2 2
odbywające prace społecznie użyteczne 27 22


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 85 42
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 85 43

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 66 31
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 10 5 13 9
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 73 39 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 73 39 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 8 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -