Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 251 109 229 86 4120 1827 380 147
w tym
osoby
poprzednio pracujące 195 83 207 73 3183 1347 380 147
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
11 5 4 2 89 45 34 15
dotychczas nie pracujące 56 26 22 13 937 480 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 74 30 78 29 1640 692 105 32
w tym posiadający gospodarstwo rolne 3 1 6 2 80 35 9 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 33 18 14 8 157 74 8 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 10 5 8 6 57 34 3 3
Cudzoziemcy 2 1 - - 10 8 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 271 111 192 65 3820 1661 279 93

W tym

Do 25 roku życia 79 36 41 15 976 449 34 13
długotrwale bezrobotne 112 43 75 31 2528 1173 2 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 10 X 11 X 456 X 9
Powyżej 50 roku życia 44 18 46 13 906 293 122 35
Bez kwalifikacji zawodowych 44 21 36 17 1137 561 56 23
Bez doświadczenia zawodowego 75 34 36 19 1243 630 2 2
Bez wykształcenia średniego 92 23 107 18 2369 801 188 48
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 14 13 12 8 294 250 23 22
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 - - - 90 - 3 -
Niepełnosprawni 6 3 2 1 139 62 12 7
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4344 1902 1736 723 440 158
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 251 109 74 30 57 31

z tego

po raz pierwszy 43 23 10 3 8 6
po raz kolejny 208 86 64 27 49 25

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 4 1 - - 3 1
po stażu 4 3 1 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 2 2 - - - -
po szkoleniu 30 4 15 3 3 -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 475 184 170 61

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 229 86 78 29

z tego

niesubsydiowanej 201 75 63 23
w tym pracy sezonowej 148 53 54 18
subsydiowanej 28 11 15 6

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 11 2 6 1
podjęcia działalności gospodarczej 11 5 4 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 4 5 4
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 25 6 10 4
rozpoczęcie stażu 52 33 14 10
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 6 4 4 2
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 83 25 32 9
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 59 24 21 5
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 1 2 -
innych 13 5 6 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4120 1827 1640 692
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 790 350 389 166

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1045 465 968 317 2623 1223
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 79 36 44 18 112 43
z tego po raz pierwszy 25 15 6 2 X X
po robotach publicznych 54 21 38 16 112 43

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 1 3 - - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 14 2 5 - 8 2
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 136 51 106 42 207 93

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 41 15 46 13 75 31

z tego

niesubsydiowanej 37 13 35 8 61 27
w tym pracy sezonowej 27 9 22 8 48 21
subsydiowanej 4 2 11 5 14 4
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 7 2 7 1
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 3 2 6 3
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 2 1 1 1 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 10 2 7 1 8 3
rozpoczęcia stażu 30 20 15 9 42 27
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 - 3 2 6 4
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 32 7 10 3 35 16
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 19 6 10 9 29 11
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 2 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 4 1 - -
innych 2 1 8 4 10 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 976 449 906 293 2528 1173
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 419 185 120 36 314 150
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 7
zatrudnione przy robotach publicznych 18 4
odbywające szkolenie 6 2
odbywające staż 125 85
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 33 26


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 85 43
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 6 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 89 44

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 70 31
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 17 9 22 14
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 43 21 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 43 21 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 1 10 8
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -