Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 277 107 219 90 3963 1724 349 134
w tym
osoby
poprzednio pracujące 211 76 184 71 3051 1266 349 134
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
16 4 4 1 98 45 38 14
dotychczas nie pracujące 66 31 35 19 912 458 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 90 38 76 31 1577 658 96 27
w tym posiadający gospodarstwo rolne 4 2 2 2 82 35 12 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 37 17 12 7 173 81 8 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 6 5 8 4 52 33 3 3
Cudzoziemcy 1 1 - - 11 9 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 323 127 186 76 3680 1563 262 87

W tym

Do 25 roku życia 101 44 55 28 942 418 32 13
długotrwale bezrobotne 133 61 80 41 2460 1122 3 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 16 X 7 X 442 X 10
Powyżej 50 roku życia 51 17 37 11 880 275 117 32
Bez kwalifikacji zawodowych 69 28 29 14 1115 538 47 18
Bez doświadczenia zawodowego 89 39 46 23 1209 597 2 2
Bez wykształcenia średniego 130 33 94 24 2274 745 170 38
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 23 19 13 12 277 235 25 23
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - 2 - 95 - 4 -
Niepełnosprawni 6 3 3 1 131 58 10 5
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4120 1827 1640 692 380 147
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 277 107 90 38 66 18

z tego

po raz pierwszy 83 32 35 15 12 3
po raz kolejny 194 75 55 23 54 15

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - - - 1 -
po robotach publicznych 4 1 - - 3 1
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 1 2 1 1 -
po pracach społecznie użytecznych 5 4 1 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 434 210 153 72

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 219 90 76 31

z tego

niesubsydiowanej 161 71 57 23
w tym pracy sezonowej 136 63 49 22
subsydiowanej 58 19 19 8

z tego

prac interwencyjnych 1 - - -
robót publicznych 8 2 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 38 13 17 8
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 11 4 1 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 32 30 9 8
rozpoczęcie stażu 16 13 4 3
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 5 3 3 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 87 30 32 12
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 49 35 24 17
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 4 2 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 15 7 3 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3963 1724 1577 658
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 791 337 389 162

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 976 449 906 293 2528 1173
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 101 44 51 17 133 61
z tego po raz pierwszy 60 25 6 2 X X
po robotach publicznych 41 19 45 15 133 61

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 - - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - 1 - 2 1
po pracach społecznie użytecznych 1 - 3 3 4 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 123 68 77 35 201 112

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 55 28 37 11 80 41

z tego

niesubsydiowanej 35 19 28 11 54 30
w tym pracy sezonowej 35 19 23 9 48 28
subsydiowanej 20 9 9 - 26 11
z tego prac interwencyjnych - - 1 - - -
robót publicznych 1 1 3 - 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 14 6 5 - 20 9
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 5 2 - - 5 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 8 7 6 6 15 15
rozpoczęcia stażu 12 11 3 2 12 10
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 - 5 3
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - 1 - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 35 14 7 3 39 12
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 9 7 9 7 34 25
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 4 2 4 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 - 2 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 2 1 7 4 10 4
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 942 418 880 275 2460 1122
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 428 179 122 37 315 148
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 7
zatrudnione przy robotach publicznych 22 3
odbywające szkolenie 33 31
odbywające staż 140 97
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 33 25


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 89 44
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 9 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 6 3
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 91 44

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 69 30
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 17 5 30 11
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 43 36 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 42 35 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 1 1 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 11 9
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -