Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Powiat Augustowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 256 123 173 74 3801 1681 324 131
w tym
osoby
poprzednio pracujące 193 93 148 63 2931 1233 324 131
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
13 4 6 2 101 45 47 17
dotychczas nie pracujące 63 30 25 11 870 448 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 99 47 62 23 1506 647 88 25
w tym posiadający gospodarstwo rolne 3 2 4 - 77 36 11 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 32 16 5 1 94 55 4 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 6 5 1 1 34 22 2 2
Cudzoziemcy - - 3 2 8 7 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 314 151 143 59 3535 1530 240 86

W tym

Do 25 roku życia 88 41 42 22 871 401 27 12
długotrwale bezrobotne 157 76 68 33 2417 1103 2 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 21 X 5 X 438 X 10
Powyżej 50 roku życia 40 22 36 12 842 269 117 39
Bez kwalifikacji zawodowych 55 36 32 16 1075 534 44 17
Bez doświadczenia zawodowego 82 39 40 17 1148 582 1 1
Bez wykształcenia średniego 118 47 78 21 2185 728 149 35
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 15 12 7 7 276 231 22 20
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 1 - 1 - 92 - 4 -
Niepełnosprawni 9 4 6 4 122 53 10 4
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3963 1724 1577 658 349 134
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 256 123 99 47 51 29

z tego

po raz pierwszy 50 23 23 12 5 4
po raz kolejny 206 100 76 35 46 25

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 3 3 1 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 22 20 8 7 2 2
po pracach społecznie użytecznych 4 2 2 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 418 166 170 58

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 173 74 62 23

z tego

niesubsydiowanej 122 57 43 19
w tym pracy sezonowej 96 48 36 16
subsydiowanej 51 17 19 4

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 16 8 7 3
podjęcia działalności gospodarczej 23 6 10 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 12 3 2 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 21 - 9 -
rozpoczęcie stażu 46 27 16 8
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 6 4 2 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 106 25 50 11
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 43 24 25 11
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 1 1 1
innych 15 9 5 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3801 1681 1506 647
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 744 333 360 161

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 942 418 880 275 2460 1122
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 88 41 40 22 157 76
z tego po raz pierwszy 35 14 3 2 X X
po robotach publicznych 53 27 37 20 157 76

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 2 2 - - 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 8 7 2 2 8 8
po pracach społecznie użytecznych - - 2 1 4 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 145 51 78 28 200 95

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 42 22 36 12 68 33

z tego

niesubsydiowanej 32 20 17 3 45 24
w tym pracy sezonowej 28 18 14 3 38 21
subsydiowanej 10 2 19 9 23 9
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - 16 8 14 7
podjęcia działalności gospodarczej 4 1 2 1 7 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 6 1 1 - 2 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 11 - - - 13 -
rozpoczęcia stażu 26 13 6 2 26 18
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 3 1 5 4
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 50 9 14 4 51 17
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 14 7 5 3 20 12
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 2 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 1 - -
innych 2 - 7 3 14 9
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 14 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 871 401 842 269 2417 1103
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 390 175 119 37 321 156
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 7
zatrudnione przy robotach publicznych 35 11
odbywające szkolenie 32 11
odbywające staż 182 120
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 33 27


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 91 44
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 8 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 5 3
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 87 41

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 65 28
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 7 3 19 7
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 32 8 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 32 8 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 8 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 1 -